kibújiki
  1. spring forth
   USA: spəː·ɪ'ŋ fɔː'rθ UK: sprɪŋ fɔːθ
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
  1. shun
   USA: ʃʌ'n UK: ʃʌn
  1. biz roll out
   USA: roʊ'l aʊ't UK: roʊl aʊt
  1. erupt
   USA: iː'rʌ·pt UK: ɪrʌpt
kibújik a válaszadás alóli
  1. biz hedge
   USA: he'ʤ UK: heʤ
kibújik (fog)i
  1. pierce
   USA: pɪ'rs UK: pɪəs
kibújik vmi alóli
  1. shirk
   USA: ʃəː'k UK: ʃəːk
  1. cop out
   USA: kɔ'p aʊ't UK: kɔp aʊt
majd kibújik a bőrébőlkif
  1. ready to burst
   USA: re'diː· tʌ· bəː'st UK: rediː tuː bəːst
kötelezettség alól kibújikkif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása