COVID-19 Fight
korlátozásfn
  1. biz US string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. squeeze
   USA: skwiː'z UK: skwiːz
  1. restriction
   USA: riː·strɪ'kʃʌ·n UK: rɪstrɪkʃn
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. limitation
   USA: lɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: lɪmɪteɪʃn
  1. cutback
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. biz US crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. coercion
   USA: koʊ·əː'ʃʌ·n UK: koʊəːʃn
  1. circumscription
   UK: səːkəmskrɪpʃn
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
korlátozásfn
  1. abridgment
   UK: əbrɪʤmənt
  1. abridgement
   UK: əbrɪʤmənt
korlátozás nélkülimn
korlátozások béklyójakif
  1. stranglehold of restrictions
   USA: stræ'ŋgʌ·lhoʊ"ld ʌ·v riː·strɪ'kʃʌ·nz UK: stræŋglhoʊld ɔv rɪstrɪkʃnz
korlátozást megszüntetnii
  1. lift controls
   USA: lɪ'ft kʌ·ntroʊ'lz UK: lɪft kəntroʊlz
nincs korlátozáskif
  1. the sky is the limit
   USA: ðiː· skaɪ' ʌ·z ðiː· lɪ'mʌ·t UK: ðiː skaɪ ɪz ðiː lɪmɪt
rezgésszám korlátozáskif
  1. frequency limitations
   USA: friː'kwʌ·nsiː· lɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·nz UK: friːkwənsiː lɪmɪteɪʃnz
utóörökösödési korlátozásfn
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
parkolási korlátozásokkif
  1. parking restrictions
   USA: pɔ'rkɪ·ŋ riː·strɪ'kʃʌ·nz UK: pɑkɪŋ rɪstrɪkʃnz
Specific Quantitative Restrictions - specifikus mennyiségi korlátozások (EU)kif
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása