COVID-19 Fight
Összesen 104 találat 9 szótárban. Részletek
korlátoz2
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
  1. restrict
   USA: riː·strɪ'kt UK: rɪstrɪkt
  1. restrain
   USA: riː·streɪ'n UK: rɪstreɪn
  1. qualify
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ" UK: kwɔlɪfaɪ
  1. put to
   USA: pʊ't tʌ· UK: pʊt tuː
  1. put restraint to
   USA: pʊ't riː·streɪ'nt tʌ· UK: pʊt rɪstreɪnt tuː
  1. put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. localize
   USA: loʊ'kʌ·laɪ"z UK: loʊkəlaɪz
  1. limit
   USA: lɪ'mʌ·t UK: lɪmɪt
  1. let
   USA: le't UK: let
  1. 6.4 hedge in
   USA: he'ʤ ɪ'n UK: heʤ ɪn
  1. define
   USA: dʌ·faɪ'n UK: dɪfaɪn
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. constrain
   USA: kʌ·nstreɪ'n UK: kənstreɪn
  1. confine
   USA: kʌ·nfaɪ'n UK: kɔnfaɪn
  1. coerce
   USA: koʊ·əː's UK: koʊəːs
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. bound
   USA: baʊ'nd UK: baʊnd
  1. 6.3 abridge
   USA: ʌ·brɪ'ʤ UK: əbrɪʤ
korlátozás1
  1. 1.2 6 string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. squeeze
   USA: skwiː'z UK: skwiːz
  1. restriction
   USA: riː·strɪ'kʃʌ·n UK: rɪstrɪkʃn
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. qualification
   USA: kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. limitation
   USA: lɪ"mʌ·teɪ'ʃʌ·n UK: lɪmɪteɪʃn
  1. cutback
   USA: kʌ'tbæ"k UK: kʌtbæk
  1. 1.2 6 crunch
   USA: krʌ'ntʃ UK: krʌntʃ
  1. coercion
   USA: koʊ·əː'ʃʌ·n UK: koʊəːʃn
  1. circumscription
   UK: səːkəmskrɪpʃn
  1. checking
   USA: tʃe'kɪ·ŋ UK: tʃekɪŋ
korlátozás1
  1. abridgment
   UK: əbrɪʤmənt
  1. abridgement
   UK: əbrɪʤmənt
korlátozás nélküli3
korlátozások béklyója13
  1. stranglehold of restrictions
   USA: stræ'ŋgʌ·lhoʊ"ld ʌ·v riː·strɪ'kʃʌ·nz UK: stræŋglhoʊld ɔv rɪstrɪkʃnz
korlátozást megszüntetni2
  1. lift controls
   USA: lɪ'ft kʌ·ntroʊ'lz UK: lɪft kəntroʊlz
korlátozatlan3
  1. unrestricted
   USA: ʌ"nriː·strɪ'ktʌ·d UK: ʌnrɪstrɪktɪd
  1. unrestrained
   USA: ʌ"nriː·streɪ'nd UK: ʌnrɪstrɪktɪd
  1. unobstructed
   USA: ʌ"nʌ·bstrʌ'ktʌ·d UK: ʌnəbstrʌktɪd
  1. uncurbed
   UK: ʌnkəːbd
korlát(ozat)lan3
  1. unrestricted
   USA: ʌ"nriː·strɪ'ktʌ·d UK: ʌnrɪstrɪktɪd
korlátozatlanul4
  1. unrestrictedly
   UK: ʌnrɪstræktɪdliː
korlátozó3
  1. restrictive
   USA: riː·strɪ'ktɪ·v UK: rɪstrɪktɪv
  1. prohibitive
   USA: proʊ·hɪ'bʌ·tɪ·v UK: prəhɪbətɪv
  1. derogatory
   USA: dəː·ɔ'gʌ·tɔː"riː· UK: dɪrɔgətriː
  1. coercive
   USA: koʊ·əː'sɪ·v UK: koʊəːsɪv
korlátozódik2
  1. confined to
   USA: kʌ·nfaɪ'nd tʌ· UK: kənfaɪnd tuː
  1. come down
   USA: kʌ'm daʊ'n UK: kʌm daʊn
  1. be limited
   USA: biː· lɪ'mʌ·tʌ·d UK: biː lɪmɪtɪd
korlátozódik valamire13
  1. be confined to
   USA: biː· kʌ·nfaɪ'nd tʌ· UK: biː kənfaɪnd tuː
korlátozott3
  1. restricted
   USA: riː·strɪ'ktʌ·d UK: rɪstrɪktɪd
  1. restrained
   USA: riː·streɪ'nd UK: rɪstreɪnd
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. limited
   USA: lɪ'mʌ·tʌ·d UK: lɪmɪtɪd
korlátozott felelősségi nyilatkozat13
  1. disclaimer
   USA: dɪ"skleɪ'məː· UK: dɪskleɪmər
korlátozott hatalmú herceg13
  1. mediate lord
   USA: miː'diː·eɪ"t lɔː'rd UK: miːdɪɪt lɔːd
korlátozottság1
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. narrowness
   USA: ne'roʊ·nʌ·s UK: næroʊnəs
korlátoz vkit2
  1. put restraint on sy
   USA: pʊ't riː·streɪ'nt ɔ'n saɪ'
korlátoz vmire2
korlátoz vmit2
korlátozza magát2
  1. pull up
   USA: pʊ'l ʌ'p UK: pʊl ʌp
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása