lecturei tsi USA: le'ktʃəː· UK: lektʃər
lecture / give a -i USA: le'ktʃəː· gɪ'v eɪ' UK: lektʃər gɪv eɪ
lecture on sgkif
lecture on sgi
lecturerfn USA: le'ktʃəː·əː· UK: lektʃərər
lantern lecturekif USA: læ'ntəː·n le'ktʃəː· UK: læntən lektʃər
assistant lecturerkif USA: ʌ·sɪ'stʌ·nt le'ktʃəː·əː· UK: əsɪstənt lektʃərər
senior lecturerkif USA: siː'nyəː· le'ktʃəː·əː· UK: siːnɪər lektʃərər
give a lecturei USA: gɪ'v eɪ' le'ktʃəː· UK: gɪv eɪ lektʃər
give a lecture on sgkif
the attendance at this lecture is very largekif USA: ðiː· ʌ·te'ndʌ·ns æ't ðʌ·s le'ktʃəː· ʌ·z ve'riː· lɔ'rʤ UK: ðiː ətendəns ət ðɪs lektʃər ɪz veriː lɑʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása