lehet(séges), hogykif
  1. it might be that
   USA: ʌ·t maɪ't biː· ðʌ·t UK: ɪt maɪt biː ðət
  1. it may be that
   USA: ʌ·t meɪ' biː· ðʌ·t UK: ɪt meɪ biː ðət
lehetséges, hogy eljön.kif
  1. might / he - come.
   USA: maɪ't hiː' kʌ'm UK: maɪt hiː kʌm
lehetséges, hogy ma esni fog.kif
  1. may / it - rain today.
   USA: meɪ' ʌ·t reɪ'n tuː·deɪ' UK: meɪ ɪt reɪn tədeɪ
hogyan lehetséges hogykif
  1. how does it happen that
   USA: haʊ' dʌ·z ʌ·t hæ'pʌ·n ðʌ·t UK: haʊ doʊz ɪt hæpən ðət
hogy lehetséges az hogykif
  1. how is it that
   USA: haʊ' ʌ·z ʌ·t ðʌ·t UK: haʊ ɪz ɪt ðət
hogy lehetséges?kif
  1. how come!
   USA: haʊ' kʌ'm UK: haʊ kʌm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása