COVID-19 Fight
másodikfn
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. number two
   USA: nʌ'mbəː· tuː' UK: nʌmbər tuː
 1. gazd
  1. follow-up
   USA: fɔ'loʊ·ʌ"p
második emeletkif
  1. second floor
   USA: se'kʌ·n flɔː'r UK: sɪkɔnd flɔːr
második emeleti erkélykif
  1. upper circle
   USA: ʌ'pəː· səː'kʌ·l UK: ʌpər səːkl
második fordulófn
  1. run-off
   USA: rʌ'nɔː"f UK: rʌnɔːf
második hatványra emelkif
  1. raise to the second power
   USA: reɪ'z tʌ· ðiː· se'kʌ·n paʊ'əː· UK: reɪz tuː ðiː sɪkɔnd paʊər
második helyezettfn
  1. second best
   USA: se'kʌ·n be'st UK: sɪkɔnd best
második házasságból származó gyermekkif
  1. child of the second bed
   USA: tʃaɪ'ld ʌ·v ðiː· se'kʌ·n be'd UK: tʃaɪld ɔv ðiː sɪkɔnd bed
második kozmikus sebességfn
  1. escape velocity
   USA: ʌ·skeɪ'p vʌ·lɔ'sʌ·tiː· UK: ɪskeɪp vəlɔsɪtiː
második legjobbmn
  1. second best
   USA: se'kʌ·n be'st UK: sɪkɔnd best
második legjobb dologkif
  1. next best thing
   USA: ne'ks be'st θɪ'ŋ UK: nekst best θɪŋ
második legjobb megoldáskif
  1. next best thing
   USA: ne'ks be'st θɪ'ŋ UK: nekst best θɪŋ
második; másodpercmn
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
második prospektusmn
  1. follow-up
   USA: fɔ'loʊ·ʌ"p
második sebességfn
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
második szólamfn
 1. zene
  1. counter
   USA: kaʊ'ntəː· UK: kaʊntər
másodiknak fut bekif
  1. run up to sy
   USA: rʌ'n ʌ'p tʌ· saɪ'
másodiknak futott bekif
  1. he came in second
   USA: hiː' keɪ'm ɪ'n se'kʌ·n UK: hiː keɪm ɪn sɪkɔnd
másodiknak jön/fut bekif
  1. come in second
   USA: kʌ'm ɪ'n se'kʌ·n UK: kʌm ɪn sɪkɔnd
másodiknak jött bekif
  1. he came in second
   USA: hiː' keɪ'm ɪ'n se'kʌ·n UK: hiː keɪm ɪn sɪkɔnd
minden másodikkif
  1. every second
   USA: e'vriː· se'kʌ·n UK: evriː sɪkɔnd
  1. every other
   USA: e'vriː· ʌ'ðəː· UK: evriː ʌðər
  1. alternate
   USA: ɔː'ltəː·neɪ"t UK: ɔːltəːnət
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása