COVID-19 Fight
Összesen 114 találat 9 szótárban. Részletek
be made one13 USA: biː· meɪ'd hwʌ'n UK: biː meɪd wʌn
we made poor going13 USA: wiː' meɪ'd pʊ'r goʊ'ʌ·n UK: wiː meɪd pʊər goʊɪŋ
be made up of sg2
mention must be made13 USA: me'nʃʌ·n mʌ'st biː· meɪ'd UK: menʃn mʌst biː meɪd
no charge is made for packing13 USA: noʊ' tʃɔ'rʤ ʌ·z meɪ'd frəː· pæ'kɪ·ŋ UK: noʊ tʃɑʤ ɪz meɪd fəː pækɪŋ
i am not made of salt13 USA: aɪ' eɪ'e'm nɔ't meɪ'd ʌ·v sɔː'lt UK: aɪ æm nɔt meɪd ɔv sɔlt
made}nincs
made a call onnincs
made a diagnosisnincs
made a forced landingnincs
made a mistakenincs
made a note ofnincs
made a partingnincs
made a slipnincs
made a willnincs
made believenincs
made clearnincs
made desolatenincs
made desolatednincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása