COVID-19 Fight
megítéli
  1. award
   USA: ʌ·wɔː'rd UK: əwɔːd
  1. adjudicate
   USA: ʌ·ʤuː'dɪ·keɪ"t UK: əʤuːdɪkeɪt
  1. adjudge
   USA: ʌ·ʤʌ'ʤ UK: əʤʌʤ
megítélésfn
  1. summing up
   USA: sʌ'mɪ·ŋ ʌ'p UK: sʌmɪŋ ʌp
  1. judgment
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. judgement
   USA: ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ʤʌʤmənt
  1. awarding
   USA: ʌ·wɔː'rdɪ·ŋ UK: əwɔːdɪŋ
  1. adjudication
   USA: ʌ·ʤuː"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: əʤuːdɪkeɪʃn
megítélésem szerintkif
  1. in my view
   USA: ɪ'n maɪ' vyuː' UK: ɪn maɪ vjuː
  1. in my opinion
   USA: ɪ'n maɪ' ʌ·pɪ'nyʌ·n UK: ɪn maɪ əpɪnɪən
  1. in my judgement
   USA: ɪ'n maɪ' ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: ɪn maɪ ʤʌʤmənt
megítélésére bízom hogykif
  1. i leave it to you whether
   USA: aɪ' liː'v ʌ·t tʌ· yuː' hwe'ðəː· UK: aɪ liːv ɪt tuː juː weðər
bíró; (meg)ítéli
  1. judge
   USA: ʤʌ'ʤ UK: ʤʌʤ
eleve megítéli
  1. prejudge
   USA: priː·ʤʌ'ʤ UK: priːʤʌʤ
ferde megítéléskif
  1. warp of the mind
   USA: wɔː'rp ʌ·v ðiː· maɪ'nd UK: wɔːp ɔv ðiː maɪnd
helyes megítélésfn
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása