COVID-19 Fight
megelőzi
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. stave off
   USA: steɪ'v ɔː'f UK: steɪv ɔf
  1. prevents
   USA: priː·ve'nts UK: prɪvents
  1. prevent
   USA: priː·ve'nt UK: priːvent
  1. precede
   USA: prʌ·siː'd UK: prɪsiːd
  1. overtake, -took, -taken
   USA: oʊ'vəː·teɪ"k tʊ'k teɪ'kʌ·n UK: oʊvəteɪk tʊk teɪkən
  1. outstrip
   USA: aʊ·tstrɪ'p UK: aʊtstrɪp
  1. outrun
   USA: aʊ·trʌ'n UK: aʊtrʌn
  1. outride
   UK: aʊtraɪd
  1. outpace
   USA: aʊ'tpeɪ"s UK: aʊtpeɪs
  1. outdistance
   UK: aʊtdɪstəns
  1. go before
   USA: goʊ' biː"fɔː'r UK: goʊ bɪfɔːr
  1. get the start of
   USA: gɪ't ðiː· stɔ'rt ʌ·v UK: get ðiː stɑt ɔv
  1. forestall
   USA: fɔː·rstɔː'l UK: fɔːstɔːl
  1. forego
   USA: fɔː·rgoʊ' UK: fɔːgoʊ
  1. come before
   USA: kʌ'm biː"fɔː'r UK: kʌm bɪfɔːr
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. Elkezdték beoltani az embereket, hogy megelőzzék a betegség terjedését.
    1. They started to vaccinate people to check the spread of the disease.
  1. avert
   USA: ʌ·vəː't UK: əvəːt
  1. anticipate
   USA: æ·ntɪ'sʌ·peɪ"t UK: æntɪsɪpeɪt
  1. antedate
   UK: æntɪdeɪt
megelőz vkiti
  1. get the start of sy
   USA: gɪ't ðiː· stɔ'rt ʌ·v saɪ'
megelőzhetőmn
  1. avertable
   UK: əvəːrteɪbl
megelőzésfn
  1. prophylaxis
   UK: prɔfɪlæksɪs
  1. prevention
   USA: priː·ve'nʃʌ·n UK: prɪvenʃn
  1. preventing
   USA: priː·ve'nɪ·ŋ UK: prɪventɪŋ
  1. precedence
   USA: pre'sʌ·dʌ·ns UK: presɪdəns
  1. forestalling
   USA: fɔː"rstɔ'lɪ·ŋ UK: fɔːstɔːlɪŋ
  1. anticipation
   USA: æ·ntɪ"sʌ·peɪ'ʃʌ·n UK: æntɪsɪpeɪʃn
megelőzöttfn
  1. outridden
   UK: aʊtrɪdn
  1. outran
   UK: aʊtræn
  1. forewent
   UK: fɔːwent
(meg)előzötti
  1. overtook
   USA: oʊ"vəː·tʊ'k UK: oʊvətʊk
megelőzőfn
  1. prophylactic
   USA: proʊ"fʌ·læ'ktɪ·k UK: prɔfɪlæktɪk
  1. prior
   USA: praɪ'əː· UK: praɪər
  1. previous
   USA: priː'viː·ʌ·s UK: priːvɪəs
  1. preventive
   USA: priː·ve'nɪ·v UK: prɪventɪv
  1. preceding
   USA: priː·siː'dɪ·ŋ UK: prɪsiːdɪŋ
  1. foregoing
   USA: fɔː·rgoʊ'ɪ·ŋ UK: fɔːgoʊɪŋ
  1. anticipatory
   USA: æ·ntɪ'sʌ·pʌ·tɔː"riː· UK: æntɪsɪpeɪtəriː
  1. antecedent
   USA: æ"nte'sʌ·dʌ·nt UK: æntɪsiːdnt
megelőző kezelésfn
  1. prophylaxis
   UK: prɔfɪlæksɪs
(meg)előzőenkif
  1. prior to
   USA: praɪ'əː· tʌ· UK: praɪər tuː
megelőzőenelölj
  1. before
   USA: biː"fɔː'r UK: bɪfɔːr
időben megelőzi
  1. predate
   USA: priː'deɪ"t UK: prɪdeɪt
rangban megelőzi
  1. US rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
boldogul; megelőz, előre juti
  1. get ahead
   USA: gɪ't ʌ·he'd UK: get əhed
rangban megelőz vkiti
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. outrank
   UK: aʊtræŋk
ügyesen megelőz vkiti
  1. steal a march at sy
   USA: stiː'l eɪ' mɔ'rtʃ æ't saɪ'
korát megelőzikif
  1. ahead of one's time
   USA: ʌ·he'd ʌ·v wʌ'nz taɪ'm UK: əhed ɔv wʌnz taɪm
betegséget megelőzőmn
  1. prophylactic
   USA: proʊ"fʌ·læ'ktɪ·k UK: prɔfɪlæktɪk
születést megelőzőmn
  1. prenatal
   USA: priː·neɪ'tʌ·l UK: priːneɪtl
(azt) megelőzőenkif
  1. preparatory to
   USA: pre·pe'rʌ·tɔː"riː· tʌ· UK: prɪpærətriː tuː
valamit megelőzőenkif
  1. prior to
   USA: praɪ'əː· tʌ· UK: praɪər tuː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása