COVID-19 Fight
mindenestülhsz
  1. root and branch
   USA: ruː't ʌ·nd bræ'ntʃ UK: ruːt ənd brɑntʃ
  1. neck and crop
   USA: ne'k ʌ·nd krɔ'p UK: nek ənd krɔp
  1. lock stock and barrel
   USA: lɔ'k stɔ'k ʌ·nd bæ'rʌ·l UK: lɔk stɔk ənd bærəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása