COVID-19 Fight
mindennapos dolog!kif
  1. it's all in the day's work!
   USA: ʌ·ts ɔː'l ɪ'n ðiː· deɪ'z wəː'k UK: ɪts ɔːl ɪn ðiː deɪz wəːk
mindennapos dologkif
  1. it happens every other day
   USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
  1. commonplace
   USA: kɔ'mʌ·npleɪ"s UK: kɔmənpleɪs
ez mindennapos dologkif
  1. that commonly happens
   USA: ðʌ·t kɔ'mʌ·nliː· hæ'pʌ·nz UK: ðət kɔmənliː hæpənz
(szinte) mindennapos dologkif
  1. it happens every other day
   USA: ʌ·t hæ'pʌ·nz e'vriː· ʌ'ðəː· deɪ' UK: ɪt hæpənz evriː ʌðər deɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása