COVID-19 Fight
109
találat:
incorrect numbers of parameterskif USA: ɪ"nkəː·e'kt nʌ'mbəː·z ʌ·v pəː·æ'mʌ·təː·z UK: ɪnkərekt nʌmbəz ɔv pəræmɪtəz
a fair numberkif USA: eɪ' fe'r nʌ'mbəː· UK: eɪ feər nʌmbər
by the numberkif USA: baɪ' ðiː· nʌ'mbəː· UK: baɪ ðiː nʌmbər
double the numberkif USA: dʌ'bʌ·l ðiː· nʌ'mbəː· UK: dʌbl ðiː nʌmbər
few in numberkif USA: fyuː' ɪ'n nʌ'mbəː· UK: fjuː ɪn nʌmbər
few in numbermn USA: fyuː' ɪ'n nʌ'mbəː· UK: fjuː ɪn nʌmbər
license plate numberfn USA: laɪ'sʌ·ns pleɪ't nʌ'mbəː· UK: laɪsns pleɪt nʌmbər
logical unit numberkif USA: lɔ'ʤɪ·kʌ·l yuː'nʌ·t nʌ'mbəː· UK: lɔʤɪkl juːnɪt nʌmbər
ten in numberkif USA: te'n ɪ'n nʌ'mbəː· UK: ten ɪn nʌmbər
times without numberkif USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
seed / the number 2 -kif
a fair number ofkif USA: eɪ' fe'r nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ feər nʌmbər ɔv
a large number of menkif USA: eɪ' lɔ'rʤ nʌ'mbəː· ʌ·v me'n UK: eɪ lɑʤ nʌmbər ɔv men
a certain number of personskif USA: eɪ' səː'tʌ·n nʌ'mbəː· ʌ·v pəː'sʌ·nz UK: eɪ səːtn nʌmbər ɔv pəːsnz
a great number of wareskif USA: eɪ' greɪ't nʌ'mbəː· ʌ·v we'rz UK: eɪ greɪt nʌmbər ɔv weəz
more in number thankif USA: mɔː'r ɪ'n nʌ'mbəː· ðʌ·n UK: mɔːr ɪn nʌmbər ðæn
our company numbered twentykif USA: ɔ'r kʌ'mpʌ·niː· nʌ'mbəː·d twe'niː· UK: aʊər kʌmpəniː nʌmbəd twentiː
small in numberskif USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása