COVID-19 Fight
109
találat:
small in numbersmn USA: smɔː'l ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: smɔːl ɪn nʌmbəz
it's the numbers that paykif USA: ʌ·ts ðiː· nʌ'mbəː·z ðʌ·t peɪ' UK: ɪts ðiː nʌmbəz ðət peɪ
it's the wrong number.kif USA: ʌ·ts ðiː· rɔː'ŋ nʌ'mbəː· UK: ɪts ðiː rɔŋ nʌmbər
one of their numberkif USA: hwʌ'n ʌ·v ðe'r nʌ'mbəː· UK: wʌn ɔv ðeər nʌmbər
his days are numberedkif USA: hʌ·z deɪ'z əː· nʌ'mbəː·d UK: hɪz deɪz ɑr nʌmbəd
be superior in numbersi USA: biː· suː·pɪ'riː·əː· ɪ'n nʌ'mbəː·z UK: biː suːpɪərɪər ɪn nʌmbəz
the book of numberskif USA: ðiː· bʊ'k ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː bʊk ɔv nʌmbəz
the power of numberskif USA: ðiː· paʊ'əː· ʌ·v nʌ'mbəː·z UK: ðiː paʊər ɔv nʌmbəz
of such and such a numberkif USA: ʌ·v sʌ'tʃ ʌ·nd sʌ'tʃ eɪ' nʌ'mbəː· UK: ɔv sʌtʃ ənd sʌtʃ eɪ nʌmbər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása