COVID-19 Fight
nyíltmn
  1. upfront
   USA: ʌ'pfrʌ"nt
  1. up front
   USA: ʌ'p frʌ'nt UK: ʌp frʌnt
  1. unreserved
   UK: ʌnrɪzəːvd
  1. undisguised
   USA: ʌ"ndɪ"sgaɪ'zd UK: ʌndɪsgaɪzd
  1. unconfused
   UK: ʌnkənfjuːzd
  1. unconcealed
   USA: ʌ"nkʌ·nsiː'ld UK: ʌnkənsiːld
  1. unclassified
   USA: ʌ·nklæ'sʌ·faɪ"d UK: ʌnklæsɪfaɪd
  1. transparent
   USA: træ·nspe'rʌ·nt UK: trænspærənt
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
  1. átv straightaway
   USA: streɪ'tʌ·weɪ" UK: streɪtəweɪ
  1. sincere
   USA: sɪ"nsɪ'r UK: sɪnsɪər
  1. simple-minded
   UK: sɪmplmaɪndɪd
  1. round
   USA: raʊ'nd UK: raʊnd
  1. pointed
   USA: pɔɪ'nʌ·d UK: pɔɪntɪd
  1. biz point-blank
   UK: pɔɪntblæŋk
  1. plain
   USA: pleɪ'n UK: pleɪn
  1. overt
   USA: oʊ'vəː·t UK: oʊvəːt
  1. outspoken
   USA: aʊ'tspoʊ'kʌ·n UK: aʊtspoʊkən
  1. outright
   USA: aʊ'traɪ't UK: aʊtraɪt
  1. honest
   USA: ɔ'nʌ·st UK: ɔnɪst
  1. guileless
   USA: gaɪ'llʌ·s UK: gaɪlləs
  1. genuine
   USA: ʤe'nyuː·waɪ"n UK: ʤenjʊɪn
  1. free
   USA: friː' UK: friː
  1. frank
   USA: fræ'ŋk UK: fræŋk
  1. forthright
   USA: fɔː'rθraɪ't UK: fɔːθraɪt
  1. biz flat
   USA: flæ't UK: flæt
  1. Az öregasszony néha határozott, kimért modorban beszélt.
    1. The old woman had a flat, measured way of speaking sometimes.
  2. Kereken megmondtam neki, hogy nem viheti el az autót a hétvégére.
    1. I told him flat that he cannot take the car for the weekend.
  1. express
   USA: ɪ·kspre's UK: ɪkspres
  1. explicit
   USA: ɪ·ksplɪ'sʌ·t UK: ɪksplɪsɪt
  1. disarming
   USA: dɪ"sɔ'rmɪ·ŋ UK: dɪsɑmɪŋ
  1. direct
   USA: dɪ·re'kt UK: dɪrekt
  1. compound
   USA: kʌ·mpaʊ'nd UK: kɔmpaʊnd
  1. candid
   USA: kæ'ndʌ·d UK: kændɪd
 1. nyelv
  1. broad
   USA: brɔː'd UK: brɔːd
  1. aboveboard
   USA: ʌ·bʌ'vbɔː"rd UK: əbʌvbɔːd
nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázatkif
nyílt arckifejezéskif
  1. an honest face
   USA: ʌ·n ɔ'nʌ·st feɪ's UK: ən ɔnɪst feɪs
nyílt csonttörésfn
  1. compound fracture
   USA: kʌ·mpaʊ'nd fræ'kʃəː· UK: kɔmpaʊnd fræktʃər
nyílt emberkif
  1. plain dealer
   USA: pleɪ'n diː'ləː· UK: pleɪn diːlər
nyílt eszűmn
  1. clear-headed
   UK: klɪəhedɪd
nyílt gyűrődéskif
  1. open fault
   USA: oʊ'pʌ·n fɔː'lt UK: oʊpən fɔːlt
nyílt kikötőkif
  1. open berth
   USA: oʊ'pʌ·n bəː'θ UK: oʊpən bəːθ
nyílt kártyákkal játszikkif
  1. lay one's cards on the table
   USA: leɪ' wʌ'nz kɔ'rdz ɔ'n ðiː· teɪ'bʌ·l UK: leɪ wʌnz kɑdz ɔn ðiː teɪbl
nyílt kérdésfn
  1. toss-up
   UK: tɔsʌp
  1. open question
   USA: oʊ'pʌ·n kwe'ʃʌ·n UK: oʊpən kwestʃən
nyílt lapokkal játszikkif
  1. put one's cards in the table
   USA: pʊ't wʌ'nz kɔ'rdz ɪ'n ðiː· teɪ'bʌ·l UK: pʊt wʌnz kɑdz ɪn ðiː teɪbl
nyílt lángkif
  1. naked light
   USA: neɪ'kʌ·d laɪ't UK: neɪkɪd laɪt
nyílt pályázat (EU)kif
  1. open tendering
   USA: oʊ'pʌ·n te'ndəː·ɪ·ŋ UK: oʊpən tendərɪŋ
nyílt rendszerek összekapcsolásakif
  1. open systems interconnection
   USA: oʊ'pʌ·n sɪ'stʌ·mz ɪ"ntəː·kʌ·ne'kʃʌ·n UK: oʊpən sɪstəmz ɪntəkənekʃn
nyílt tekintetkif
  1. straight look
   USA: streɪ't lʊ'k UK: streɪt lʊk
nyílt tengerkif
  1. open seas
   USA: oʊ'pʌ·n siː'z UK: oʊpən siːz
  1. offing
   USA: ɔː'fɪ·ŋ UK: ɔfɪŋ
  1. rég irod main
   USA: meɪ'n UK: meɪn
  1. high seas
   USA: haɪ' siː'z UK: haɪ siːz
  1. high sea
   USA: haɪ' siː' UK: haɪ siː
  1. blue water
   USA: bluː' wɔː'təː· UK: bluː wɔːtər
  1. blue sea
   USA: bluː' siː' UK: bluː siː
nyílt tenger felé irányuló áramlásfn
 1. hajó
  1. offset
   USA: ɔː'fse"t UK: ɔfset
nyílt tengerenmn
  1. offshore
   USA: ɔː'fʃɔː'r UK: ɔfʃɔːr
nyílt tengeren feksziki
 1. hajó
  1. lay off
   USA: leɪ' ɔː'f UK: leɪ ɔf
nyílt tengerimn
  1. pelagic
   USA: pʌ·læ'ʤɪ·k UK: pelæʤɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása