COVID-19 Fight
nyersmn
  1. unprocessed
   USA: ʌ·nprɔː'se"st UK: ʌnprəsest
  1. unkindly
   UK: ʌnkaɪndliː
 1. ip
  1. unfinished
   USA: ʌ·nfɪ'nɪ·ʃt UK: ʌnfɪnɪʃt
  1. undressed
   USA: ʌ·ndre'st UK: ʌndrest
  1. surly
   USA: səː'liː· UK: səːliː
  1. rugged
   USA: rʌ'gʌ·d UK: rʌgɪd
  1. átv rude
   USA: ruː'd UK: ruːd
  1. Nem minden férjes asszony boldog - torkolt le előbbi nyers, szófukar modorában.
    1. Not all married women are happy, she snapped out in the rude abrupt tone she had used at first.
  2. Hol van itt oly durva, ki római nem kívánna lenni?
    1. Who is here so rude, that would not be a Roman?
  3. Tudod-e, hogy valósággal goromba vagy?
    1. Do you know that you are quite rude?
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. Mit akar? - szólalt meg egy nyers hang.
    1. What do you want? said a rough voice.
  1. raw
   USA: rɔ' UK: rɔː
  1. ramage
   USA: ræ'mɪ·ʤ UK: ræmeɪʤ
  1. átv pure
   USA: pyʊ'r UK: pjʊər
  1. irod naked
   USA: neɪ'kʌ·d UK: neɪkɪd
  1. indelicate
   USA: ɪ"nde'lɪ·kʌ·t UK: ɪndelɪkət
  1. biz homespun
   USA: hoʊ'mspʌ"n UK: hoʊmspʌn
  1. harsh
   USA: hɔ'rʃ UK: hɑʃ
  1. gruff
   USA: grʌ'f UK: grʌf
  1. green
   USA: griː'n UK: griːn
  1. tud irod feral
   USA: fe'rʌ·l UK: fɪərəl
  1. ecru
   USA: e'kruː· UK: eɪkruː
  1. crude
   USA: kruː'd UK: kruːd
  1. coarse
   USA: kɔː'rs UK: kɔːs
  1. burly
   USA: bəː'liː· UK: bəːliː
  1. brusque
   USA: brʌ'sk UK: bruːsk
  1. blunt
   USA: blʌ'nt UK: blʌnt
  1. assertive
   USA: ʌ·səː'tɪ·v UK: əsəːtɪv
nyers bányakőfn
 1. épít
  1. rubble
   USA: rʌ'bʌ·l UK: rʌbl
nyers bőrfn
  1. skin
   USA: skɪ'n UK: skɪn
nyers cinkkif
  1. crude zinc
   USA: kruː'd zɪ'ŋk UK: kruːd zɪŋk
nyers de jószívűkif
nyers emberfn
  1. bushwhacker
   UK: bʊʃwækər
nyers erőkif
  1. brute force
   USA: bruː't fɔː'rs UK: bruːt fɔːs
nyers erőszakkalkif
  1. by sheer force
   USA: baɪ' ʃɪ'r fɔː'rs UK: baɪ ʃɪər fɔːs
nyers horganykif
  1. crude zinc
   USA: kruː'd zɪ'ŋk UK: kruːd zɪŋk
nyers koncertfelvételi
  1. bootleg
   USA: buː'tle"g UK: buːtleg
nyers modorfn
  1. gruffness
   UK: grʌfnəs
nyers modorúmn
  1. bluff
   USA: blʌ'f UK: blʌf
nyers (modorú) emberkif
  1. man of coarse fibre
   USA: mæ'n ʌ·v kɔː'rs faɪ'bəː· UK: mæn ɔv kɔːs faɪbər
  1. man of coarse fiber
   USA: mæ'n ʌ·v kɔː'rs faɪ'bəː· UK: mæn ɔv kɔːs fɪbər
nyers nádcukorfn
  1. concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
nyers színűmn
  1. ecru
   USA: e'kruː· UK: eɪkruː
nyers tényekfn
  1. low-down
   USA: loʊ'daʊ"n UK: loʊdaʊn
nyers tőzegfn
  1. muskeg
   UK: mʌskeg
nyers visszautasításfn
  1. snub
   USA: snʌ'b UK: snʌb
nyers állapotmn
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
nyersanyagfn
  1. stuff
   USA: stʌ'f UK: stʌf
 1. ip
  1. stock
   USA: stɔ'k UK: stɔk
  1. staple
   USA: steɪ'pʌ·l UK: steɪpl
  1. raw material
   USA: rɔ' mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: rɔː mətɪərɪəl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása