COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 3 szótárban. Részletek
occuri USA: ʌ·kəː' UK: əkəːr
    1. What are the chances of this occurring?
        1. Mi az esélye annak, hogy ez megtörténik?
occur againi USA: ʌ·kəː' ʌ·geɪ'n UK: əkəːr əgen
occurredi USA: ʌ·kəː'd UK: əkəːd
occurrentmn UK: əkʌrənt
occurrentsfn
it occurred to mekif USA: ʌ·t ʌ·kəː'd tʌ· miː' UK: ɪt əkəːd tuː miː
everyday occurrencekif USA: e'vriː·deɪ· ʌ·kəː'ʌ·ns UK: evrɪdeɪ əkʌrəns
frequent occurrencefn USA: friː'kwe"nt ʌ·kəː'ʌ·ns UK: friːkwənt əkʌrəns
singular occurrencekif USA: sɪ'ŋgyʌ·ləː· ʌ·kəː'ʌ·ns UK: sɪŋgjʊlər əkʌrəns
it occurs to mekif USA: ʌ·t ʌ·kəː'z tʌ· miː' UK: ɪt əkəːz tuː miː
don't let it occur again!kif
difficulties are liable to occurkif USA: dɪ'fʌ·kʌ·ltiː·z əː· laɪ'ʌ·bʌ·l tʌ· ʌ·kəː' UK: dɪfɪkəltɪz ɑr laɪəbl tuː əkəːr
an internal failure has occuredkif USA: ʌ·n ɪ"ntəː'nʌ·l feɪ'lyəː· hʌ·z ʌ·kəː'd UK: ən ɪntəːnl feɪljər hæz əkəːrd
occurancenincs
occurancesnincs
occur at regular intervalsnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása