COVID-19 Fight
open outi tni USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
open out the throttlekif USA: oʊ'pʌ·n aʊ't ðiː· θrɔ'tʌ·l UK: oʊpən aʊt ðiː θrɔtl
open out the throttlei USA: oʊ'pʌ·n aʊ't ðiː· θrɔ'tʌ·l UK: oʊpən aʊt ðiː θrɔtl
come out into the openi USA: kʌ'm aʊ't ɪ"ntʌ· ðiː· oʊ'pʌ·n UK: kʌm aʊt ɪntuː ðiː oʊpən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása