COVID-19 Fight
petfn USA: pe't UK: pet
pet dogkif USA: pe't dɔː'g UK: pet dɔg
pet foodfn USA: pe't fuː'd UK: pet fuːd
pet namekif USA: pe't neɪ'm UK: pet neɪm
pet shopkif USA: pe't ʃɔ'p UK: pet ʃɔp
petalfn USA: pe'tʌ·l UK: petl
petaledmn UK: petld
petalledmn UK: petld
petardfn USA: pʌ·tɔ'd UK: pɪtɑd
Petefn tul USA: piː't UK: piːt
Peterfn USA: piː'təː· UK: piːtər
peter outi USA: piː'təː· aʊ't UK: piːtər aʊt
petershamfn UK: piːtəʃəm
petikefn
petiolate leafkif
petitmn USA: pe'tiː· UK: petiː
petit jurykif USA: pe'tiː· ʤʊ'riː· UK: petiː ʤʊəriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása