COVID-19 Fight
pull a boati USA: pʊ'l eɪ' boʊ't UK: pʊl eɪ boʊt
pull a fast onekif USA: pʊ'l eɪ' fæ'st hwʌ'n UK: pʊl eɪ fɑst wʌn
pull a long facekif USA: pʊ'l eɪ' lɔː'ŋ feɪ's UK: pʊl eɪ lɔŋ feɪs
pull abouti tsi USA: pʊ'l ʌ·baʊ't UK: pʊl əbaʊt
pull aparti tsi USA: pʊ'l ʌ·pɔ'rt UK: pʊl əpɑt
pull asunderi tsi USA: pʊ'l ʌ·sʌ'ndəː· UK: pʊl əsʌndər
pull ati tni USA: pʊ'l æ't UK: pʊl ət
pull at the oarskif USA: pʊ'l æ't ðiː· ɔː'rz UK: pʊl ət ðiː ɔːz
pull awayi tni USA: pʊ'l ʌ·weɪ' UK: pʊl əweɪ
pull awayi tsi USA: pʊ'l ʌ·weɪ' UK: pʊl əweɪ
pull backi tsi USA: pʊ'l bæ'k UK: pʊl bæk
pull backi tni USA: pʊ'l bæ'k UK: pʊl bæk
pull bacon at syi USA: pʊ'l beɪ'kʌ·n æ't saɪ'
pull downi tsi USA: pʊ'l daʊ'n UK: pʊl daʊn
pull faceskif USA: pʊ'l feɪ'sʌ·z UK: pʊl feɪsɪz
pull ini tni USA: pʊ'l ɪ'n UK: pʊl ɪn
pull ini tsi USA: pʊ'l ɪ'n UK: pʊl ɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása