COVID-19 Fight
339
találat:
putschfn USA: pʊ'tʃ UK: pʊtʃ
puttfn USA: pʌ't UK: pʌt
putti tsi USA: pʌ't UK: pʌt
putti tsi USA: pʌ't UK: pʌt
putteefn UK: pʌtiː
putterfn USA: pʌ'təː· UK: pʌtər
putteri tni USA: pʌ'təː· UK: pʌtər
putting awayfn USA: pʊ'tɪ·ŋ ʌ·weɪ' UK: pʌtɪŋ əweɪ
putting the shotkif USA: pʊ'tɪ·ŋ ðiː· ʃɔ't UK: pʌtɪŋ ðiː ʃɔt
putting-out systemfn
puttyfn USA: pʌ'tiː· UK: pʌtiː
puttyi tsi USA: pʌ'tiː· UK: pʌtiː
put-up jobkif
question / put a - (to)kif USA: kwe'ʃʌ·n pʊ't eɪ' tʌ· UK: kwestʃən pʊt eɪ tuː
plaster / put in -i USA: plæ'stəː· pʊ't ɪ'n UK: plɑstər pʊt ɪn
reverse / put into -kif USA: riː·vəː's pʊ't ɪ"ntʌ· UK: rɪvəːs pʊt ɪntuː
i put it to you whetherkif USA: aɪ' pʊ't ʌ·t tʌ· yuː' hwe'ðəː· UK: aɪ pʊt ɪt tuː juː weðər
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása