COVID-19 Fight
rohani
  1. tear along
   USA: tɪ'r ʌ·lɔː'ŋ UK: tɪər əlɔŋ
  1. stampede
   USA: stæ·mpiː'd UK: stæmpiːd
  1. stampede
   USA: stæ·mpiː'd UK: stæmpiːd
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. scurry
   USA: skəː'iː· UK: skʌriː
  1. scud
   USA: skʌ'd UK: skʌd
  1. biz scoot
   USA: skuː't UK: skuːt
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. race along
   USA: reɪ's ʌ·lɔː'ŋ UK: reɪs əlɔŋ
  1. táj gird
   USA: gəː'd UK: gəːd
  1. dash
   USA: dæ'ʃ UK: dæʃ
  1. US careen
   USA: kəː·iː'n UK: kəriːn
rohan, ahogy csak tudi
  1. skedaddle
   UK: skɪdædl
rohan vmi feléi
rohangáli
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
rohannom kellkif
  1. i must rush
   USA: aɪ' mʌ'st rʌ'ʃ UK: aɪ mʌst rʌʃ
rohanásfn
  1. scuttle
   USA: skʌ'tʌ·l UK: skʌtl
  1. scurry
   USA: skəː'iː· UK: skʌriː
  1. AUS rush
   USA: rʌ'ʃ UK: rʌʃ
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. career
   USA: kəː·ɪ'r UK: kərɪər
  1. burst
   USA: bəː'st UK: bəːst
rohanómn
  1. sweeping
   USA: swiː'pɪ·ŋ UK: swiːpɪŋ
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. flying
   USA: flaɪ'ɪ·ŋ UK: flaɪɪŋ
  1. cascade
   USA: kæ·skeɪ'd UK: kæskeɪd
rohanó iramúmn
rohanó patakkif
  1. tumbling stream
   USA: tʌ'mblɪ·ŋ striː'm UK: tʌmblɪŋ striːm
fut, rohankif
  1. run , ran , run
   USA: rʌ'n ræ'n rʌ'n UK: rʌn ræn rʌn
mindig rohankif
  1. be on the run
   USA: biː· ɔ'n ðiː· rʌ'n UK: biː ɔn ðiː rʌn
vesztébe rohankif
  1. ride for a fall
   USA: raɪ'd frəː· eɪ' fɔ'l UK: raɪd fəː eɪ fɔːl
fel-alá rohangáli
  1. tear about
   USA: tɪ'r ʌ·baʊ't UK: tɪər əbaʊt
összevissza rohangáli
  1. tear about
   USA: tɪ'r ʌ·baʊ't UK: tɪər əbaʊt
sietve, rohanvafn
teljes iramban rohani
  1. career along
   USA: kəː·ɪ'r ʌ·lɔː'ŋ UK: kərɪər əlɔŋ
kihívja a sorsot/vesztébe rohankif
  1. ride for a fall
   USA: raɪ'd frəː· eɪ' fɔ'l UK: raɪd fəː eɪ fɔːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása