COVID-19 Fight
rokonságfn
  1. relationship
   USA: riː·leɪ'ʃʌ·nʃɪ"p UK: rɪleɪʃnʃɪp
  1. kinship
   USA: kɪ'nʃɪ"p UK: kiːnʃɪp
  1. kinsfolk
   UK: kɪnzfoʊk
  1. kindred
   USA: kɪ'ndrʌ·d UK: kɪndrɪd
  1. kin
   USA: kɪ'n UK: kɪn
  1. affinity
   USA: ʌ·fɪ'nʌ·tiː· UK: əfɪnɪtiː
rokonsági viszonyfn
  1. affinity
   USA: ʌ·fɪ'nʌ·tiː· UK: əfɪnɪtiː
rokonsági ágfn
  1. side
   USA: saɪ'd UK: saɪd
rokonságot fedez fel vkiveli
  1. call cousin with sy
   USA: kɔː'l kʌ'zʌ·n wʌ·ð saɪ'
rokonértelműmn
  1. synonymous
   USA: sʌ·nɔ'nʌ·mʌ·s UK: sɪnɔnɪməs
rokonértelműségfn
 1. nyelv
  1. synonymy
   UK: sɪnənɪmiː
közeli rokonkif
  1. near relation
   USA: nɪ'r riː·leɪ'ʃʌ·n UK: nɪər rɪleɪʃn
  1. near kin
   USA: nɪ'r kɪ'n UK: nɪər kɪn
legközelebbi rokonfn
nem rokonmn
  1. unrelated
   USA: ʌ"nriː·leɪ'tʌ·d UK: ʌnrɪleɪtɪd
oldalági rokonkif
  1. collateral relative
   USA: kʌ·læ'təː·ʌ·l re'lʌ·tɪ·v UK: kəlætərəl relətɪv
távoli rokonkif
  1. relative / distant -
   USA: re'lʌ·tɪ·v dɪ'stʌ·nt UK: relətɪv dɪstənt
  1. distant relative
   USA: dɪ'stʌ·nt re'lʌ·tɪ·v UK: dɪstənt relətɪv
  1. distant cousin
   USA: dɪ'stʌ·nt kʌ'zʌ·n UK: dɪstənt kʌzn
vidéki rokonkif
  1. country cousin
   USA: kʌ'ntriː· kʌ'zʌ·n UK: kʌntriː kʌzn
vonatkozó; rokon; viszonylagosfn
  1. relative
   USA: re'lʌ·tɪ·v UK: relətɪv
összes rokon és barátokkif
  1. kith and kin
   UK: kɪθ ənd kɪn
túlozza rokonai érdemeitkif
  1. all these geese are swans
   USA: ɔː'l ðiː'z giː's əː· swɔ'nz UK: ɔːl ðiːz giːs ɑr swɔnz
nem rokonomkif
  1. no kin to me
   USA: noʊ' kɪ'n tʌ· miː' UK: noʊ kɪn tuː miː
nem rokonszenvesmn
  1. unlovable
   UK: ʌnlʌvəbl
  1. unappealing
   USA: ʌ"nʌ·piː'lɪ·ŋ UK: ʌnəpiːlɪŋ
ballal rokonszenvezőmn
  1. leftish
   UK: leftɪʃ
megértő, rokonszenvezőfn
  1. sympathetic
   USA: sɪ"mpʌ·θe'tɪ·k UK: sɪmpəθetɪk
közeli rokonságban van(nak)i
  1. be nearly related
   USA: biː· nɪ'rliː· riː·leɪ'tʌ·d UK: biː nɪəliː rɪleɪtɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása