COVID-19 Fight
Összesen 47 találat 2 szótárban. Részletek
rules1 USA: ruː'lz UK: ruːlz
rules of conciliation and arbitration13 USA: ruː'lz ʌ·v kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·nd ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ruːlz ɔv kənsɪlɪeɪʃn ənd ɑbɪtreɪʃn
rules of conciliation and arbitration13 USA: ruː'lz ʌ·v kʌ·nsɪ"liː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·nd ɔ"rbʌ·treɪ'ʃʌ·n UK: ruːlz ɔv kənsɪlɪeɪʃn ənd ɑbɪtreɪʃn
rules of procedure13 USA: ruː'lz ʌ·v proʊ·siː'ʤəː· UK: ruːlz ɔv prəsiːʤər
rules of the road13 USA: ruː'lz ʌ·v ðiː· roʊ'd UK: ruːlz ɔv ðiː roʊd
procurement rules13 USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
procurement rules13 USA: proʊ·kyʊ'rmʌ·nt ruː'lz UK: prəkjʊəmənt ruːlz
reading rules13 USA: riː'dɪ·ŋ ruː'lz UK: riːdɪŋ ruːlz
spelling rules13 USA: spe'lɪ·ŋ ruː'lz UK: spelɪŋ ruːlz
the rules of good form13 USA: ðiː· ruː'lz ʌ·v gʌ·d fɔː'rm UK: ðiː ruːlz ɔv gʊd fɔːm
according to rules13 USA: ʌ·kɔː'rdɪ·ŋ tʌ· ruː'lz UK: əkɔːdɪŋ tuː ruːlz
against the rules3 USA: ʌ·ge'nst ðiː· ruː'lz UK: əgenst ðiː ruːlz
observe the rules13 USA: ʌ·bzəː'v ðiː· ruː'lz UK: əbzəːv ðiː ruːlz
contrary to the rules4 USA: kʌ·ntre'riː· tʌ· ðiː· ruː'lz UK: kɔntrəriː tuː ðiː ruːlz
rules for alphabetical arrangementnincs
rules of arbitrationnincs
rules of a societynincs
rules of conciliationnincs
rules of grammarnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása