COVID-19 Fight
run downi tni USA: rʌ'n daʊ'n UK: rʌn daʊn
run downi tsi USA: rʌ'n daʊ'n UK: rʌn daʊn
be run downi USA: biː· rʌ'n daʊ'n UK: biː rʌn daʊn
feel run downi USA: fiː'l rʌ'n daʊ'n UK: fiːl rʌn daʊn
run / be - downkif USA: rʌ'n biː· daʊ'n UK: rʌn biː daʊn
river of white running down the pagekif USA: rɪ'vəː· ʌ·v hwaɪ't rʌ'nɪ·ŋ daʊ'n ðiː· peɪ'ʤ UK: rɪvər ɔv waɪt rʌnɪŋ daʊn ðiː peɪʤ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása