239
találat:
runi tsi USA: rʌ'n UK: rʌn
runi tsi USA: rʌ'n UK: rʌn
runi tni USA: rʌ'n UK: rʌn
runmn USA: rʌ'n UK: rʌn
run a bathkif USA: rʌ'n eɪ' bæ'θ UK: rʌn eɪ bɑθ
run a carkif USA: rʌ'n eɪ' kɔ'r UK: rʌn eɪ kɑr
run a rigkif USA: rʌ'n eɪ' rɪ'g UK: rʌn eɪ rɪg
run a riskkif USA: rʌ'n eɪ' rɪ'sk UK: rʌn eɪ rɪsk
run (a shop)kif USA: rʌ'n eɪ' ʃɔ'p UK: rʌn eɪ ʃɔp
run a temperaturekif USA: rʌ'n eɪ' te'mpəː·ʌ·tʃəː· UK: rʌn eɪ temprətʃər
run a temperaturei USA: rʌ'n eɪ' te'mpəː·ʌ·tʃəː· UK: rʌn eɪ temprətʃər
run a temperaturemn USA: rʌ'n eɪ' te'mpəː·ʌ·tʃəː· UK: rʌn eɪ temprətʃər
run abouti tni USA: rʌ'n ʌ·baʊ't UK: rʌn əbaʊt
run acrossfn USA: rʌ'n ʌ·krɔː's UK: rʌn əkrɔs
run acrosskif USA: rʌ'n ʌ·krɔː's UK: rʌn əkrɔs
run across sb 2.i
run across syi USA: rʌ'n ʌ·krɔː's saɪ'
run afoul of syi USA: rʌ'n ʌ·faʊ'l ʌ·v saɪ'
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása