COVID-19 Fight
Összesen 147 találat 4 szótárban. Részletek
that is (to say)fn USA: ðʌ·t ʌ·z tʌ· seɪ' UK: ðət ɪz tuː seɪ
that is to sayhsz USA: ðʌ·t ʌ·z tʌ· seɪ' UK: ðət ɪz tuː seɪ
what did you say?kif USA: hwʌ't dʌ·d yuː' seɪ' UK: wɔt dɪd juː seɪ
it goes without sayingkif USA: ʌ·t goʊ'z wɪ"ðaʊ't seɪ'ɪ·ŋ UK: ɪt goʊz wɪðaʊt seɪɪŋ
that goes without sayingkif USA: ðʌ·t goʊ'z wɪ"ðaʊ't seɪ'ɪ·ŋ UK: ðət goʊz wɪðaʊt seɪɪŋ
before you could say jack robinsonkif USA: biː"fɔː'r yuː' kʊ'd seɪ' ʤæ'k rɔ'bʌ·nsʌ·n UK: bɪfɔːr juː kʊd seɪ ʤæk rɔbɪnsʌn
i had better say nothingkif USA: aɪ' hæ'd be'təː· seɪ' nʌ'θɪ·ŋ UK: aɪ həd betər seɪ nʌθɪŋ
if i may say sokif USA: ʌ·f aɪ' meɪ' seɪ' soʊ' UK: ɪf aɪ meɪ seɪ soʊ
be entitled to say thati USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
suffice it to say thatkif USA: sʌ·faɪ's ʌ·t tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: səfaɪs ɪt tuː seɪ ðət
as much as to saykif USA: e'z mʌ'tʃ e'z tʌ· seɪ' UK: əz mʌtʃ əz tuː seɪ
it is easy to saykif USA: ʌ·t ʌ·z iː'ziː· tʌ· seɪ' UK: ɪt ɪz iːziː tuː seɪ
let him have his saykif USA: le't ɪ"m hæ'v hʌ·z seɪ' UK: let hɪm hæv hɪz seɪ
one might as well saykif USA: hwʌ'n maɪ't e'z we'l seɪ' UK: wʌn maɪt əz wel seɪ
what name shall i say?kif USA: hwʌ't neɪ'm ʃæ'l aɪ' seɪ' UK: wɔt neɪm ʃæl aɪ seɪ
he went on to say thatkif USA: hiː' we'nt ɔ'n tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: hiː went ɔn tuː seɪ ðət
i hardly know what to saykif USA: aɪ' hɔ'rdliː· noʊ' hwʌ't tʌ· seɪ' UK: aɪ hɑdliː noʊ wɔt tuː seɪ
that's easy for you to say.kif UK: ðəts iːziː fəː juː tuː seɪ
I just wanted to apologize for saying that I wanted to get my hands on your juicy behind.kif USA: aɪ' ʤʌ·st wɔː'nʌ·d tʌ· ʌ·pɔ'lʌ·ʤaɪ"z frəː· seɪ'ɪ·ŋ ðʌ·t aɪ' wɔː'nʌ·d tʌ· gɪ't maɪ' hæ'nz ɔ'n yʊ'r ʤuː'siː· bʌ·haɪ'nd UK: aɪ ʤʌst wɔntɪd tuː əpɔləʤaɪz fəː seɪɪŋ ðət aɪ wɔntɪd tuː get maɪ hændz ɔn jɔːr ʤuːsiː bɪhaɪnd
saynincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása