COVID-19 Fight
Összesen 108 találat 9 szótárban. Részletek
segély1
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. A cikk korholta a kormányt s az akadémiát, hogy a kiváló művész nem kap semmiféle biztatást és segélyt.
    1. The article reproached the government and the academy for letting so remarkable an artist be left without encouragement and support.
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. Számos karitatív szervezet küld segélyt az árvíz miatt hajléktalanná vált embereknek.
    1. Many caritative organizations send relief to people made homeless by floods.
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. Az e rendelet alapján végzett közösségi finanszírozás segélyek formájában valósul meg.
    1. Community financing under this Regulation shall take the form of grants.
  1. benefit
   USA: be'nʌ·fɪ"t UK: benɪfɪt
  1. Azok akiknek nincs állása, munkanélküli segélyt kérhetnek a helyi önkormányzattól.
    1. People without work can apply for unemployment benefit at the local council.
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segélyállomás13
  1. medical post
   USA: me'dʌ·kʌ·l poʊ'st UK: medɪkl poʊst
segélyegylet1
  1. friendly society
   USA: fre'nliː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: frendliː səsaɪətiː
segélyegylet <kst>1
segélyez2
  1. subsidize
   USA: sʌ'bsʌ·daɪ"z UK: sʌbsɪdaɪz
segélyezés1
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
segélyforrás1
  1. shot in the locker
   USA: ʃɔ't ɪ'n ðiː· lɔ'kəː· UK: ʃɔt ɪn ðiː lɔkər
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
segélyhely1
  1. aid station
   USA: eɪ'd steɪ'ʃʌ·n UK: eɪd steɪʃn
segélyhívó telefon13
  1. roadside telephone
   USA: roʊ'dsaɪ"d te'lʌ·foʊ"n UK: roʊdsaɪd telɪfoʊn
  1. emergency telephone
   USA: iː'məː·ʤʌ·nsiː· te'lʌ·foʊ"n UK: ɪməːʤənsiː telɪfoʊn
segélykérő jel1
  1. distress signal
   USA: dɪ"stre's sɪ'gnʌ·l UK: dɪstres sɪgnəl
segélykiáltás1
  1. cry for help
   USA: kraɪ' frəː· he'lp UK: kraɪ fəː help
  1. call for help
   USA: kɔː'l frəː· he'lp UK: kɔːl fəː help
segélykocsi1
  1. patrol car
   USA: pʌ·troʊ'l kɔ'r UK: pətroʊl kɑr
segélynyújtó, donor (PHARE)13
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélynyújtó (eu)13
  1. aid donor
   USA: eɪ'd doʊ'nəː· UK: eɪd doʊnər
segélypénz1
 1. 93/94
  1. subsidy
   USA: sʌ'bsʌ·diː· UK: sʌbsədiː
segélyszervezet13
  1. relief organization
   USA: riː·liː'f ɔː"rgʌ·nʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: rɪliːf ɔːgənaɪzeɪʃn
segélyszolgálat1
  1. patrol service
   USA: pʌ·troʊ'l səː'vʌ·s UK: pətroʊl səːvɪs
gyermekgondozási segély13
  1. child-care allowance
   USA: tʃaɪ'ldke"r ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: tʃaɪldkeə əlaʊəns
  1. allowance / child-care -
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns tʃaɪ'ldke"r UK: əlaʊəns tʃaɪldkeə
munkanélküli segély13
  1. dole
   USA: doʊ'l UK: doʊl
orvosi segély13
  1. medical aid
   USA: me'dʌ·kʌ·l eɪ'd UK: medɪkl eɪd
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása