Összesen 243 találat 9 szótárban. Részletek
segíti
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. stead
   USA: ste'd UK: sted
  1. speed
   USA: spiː'd UK: spiːd
  1. relieve
   USA: riː·liː'v UK: rɪliːv
  1. minister
   USA: mɪ'nʌ·stəː· UK: mɪnɪstər
  1. mend
   USA: me'nd UK: mend
  1. lend a hand
   USA: le'nd eɪ' hæ'nd UK: lend eɪ hænd
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. give a hand
   USA: gɪ'v eɪ' hæ'nd UK: gɪv eɪ hænd
  1. bear a hand
   USA: be'r eɪ' hæ'nd UK: beər eɪ hænd
  1. US back
   USA: bæ'k UK: bæk
  1. back up
   USA: bæ'k ʌ'p UK: bæk ʌp
  1. irod avail
   USA: ʌ·veɪ'l UK: əveɪl
  1. irod avail
   USA: ʌ·veɪ'l UK: əveɪl
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
  1. assist
   USA: ʌ·sɪ'st UK: əsɪst
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
  1. Úgy érezte, egy láthatatlan erő segíti s támogatja.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
    1. She felt that some unseen force had come to her aid and was supporting her.
segítenii
  1. help
   USA: he'lp UK: help
segíteni készmn
  1. helpful
   USA: he'lpfʌ·l UK: helpfəl
segítésfn
  1. furtherance
   USA: fəː'θəː·ʌ·ns UK: fəːðərəns
segíthetekkif
  1. can i help you
   USA: kʌ·n aɪ' he'lp yuː' UK: kæn aɪ help juː
segít magánkif
  1. shift for oneself
   USA: ʃɪ'ft frəː· wʌ"nse'lf UK: ʃɪft fəː wʌnself
segítőmn
 1. szính
  1. supporting
   USA: sʌ·pɔː'rtɪ·ŋ UK: səpɔːtɪŋ
  1. irod succour
   UK: sʌkər
  1. succor
   USA: sʌ'kəː·
  1. second
   USA: se'kʌ·n UK: sɪkɔnd
  1. ministerial
   USA: mɪ"nʌ·stiː'riː·ʌ·l UK: mɪnɪstɪərɪəl
  1. helper
   USA: he'lpəː· UK: helpər
segítőeszközfn
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
segítő jó barátságfn
  1. brotherliness
   UK: brʌðəlɪnəs
segítőkészmn
  1. helpful
   USA: he'lpfʌ·l UK: helpfəl
  1. doll
   USA: dɔ'l UK: dɔl
segítőtársfn
  1. pander
   USA: pæ'ndəː· UK: pændər
  1. helpmeet
   UK: helpmiːt
  1. helpmate
   UK: helpmeɪt
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segítségfn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. succour
   UK: sʌkər
  1. relief
   USA: riː·liː'f UK: rɪliːf
  1. lift
   USA: lɪ'ft UK: lɪft
  1. instrumentality
   USA: ɪ"nstrʌ·me·ntæ'lʌ·tiː· UK: ɪnstrʊmentælɪtiː
  1. help
   USA: he'lp UK: help
  1. favour
   UK: feɪvər
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
  1. assistance
   USA: ʌ·sɪ'stʌ·ns UK: əsɪstəns
  1. aid
   USA: eɪ'd UK: eɪd
segítségére vani
  1. stead
   USA: ste'd UK: sted
  1. accommodate
   USA: ʌ·kɔ'mʌ·deɪ"t UK: əkɔmədeɪt
segítségére van vkineki
  1. be of assistance to sy
   USA: biː· ʌ·v ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
segítséget kéri
  1. ask for help
   USA: æ'sk frəː· he'lp UK: æsk fəː help
segítséget nyújt vkineki
  1. lend assistance to sy
   USA: le'nd ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
  1. give assistance to sy
   USA: gɪ'v ʌ·sɪ'stʌ·ns tʌ· saɪ'
segítségévelkif
  1. by the help of
   USA: baɪ' ðiː· he'lp ʌ·v UK: baɪ ðiː help ɔv
  1. by means of
   USA: baɪ' miː'nz ʌ·v UK: baɪ miːnz ɔv
segít; segítségfn
  1. help
   USA: he'lp UK: help
segítség nélkülmn
  1. unhelped
   UK: ʌnhelpt
  1. unassisted
   USA: ʌ"nʌ·sɪ'stʌ·d UK: ʌnəsɪstɪd
  1. unaided
   USA: ʌ·neɪ'dʌ·d UK: ʌneɪdɪd
  1. single-handedly
   USA: sɪ"ŋgʌ·lhæ'ndʌ·dliː· UK: sɪŋglhændɪdliː
  1. single-handed
   UK: sɪŋglhændɪd
segítség nélkül dolgoznikif
  1. plow a lonely furrow
   USA: plaʊ' eɪ' loʊ'nliː· fəː'oʊ·
  1. plough a lonely furrow
   USA: ploʊ' eɪ' loʊ'nliː· fəː'oʊ· UK: plaʊ eɪ loʊnliː fʌroʊ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása