COVID-19 Fight
Összesen 413 találat 9 szótárban. Részletek
semmi semkif
  1. not one jot or title
   USA: nɔ't hwʌ'n ʤɔ't əː· taɪ'tʌ·l UK: nɔt wʌn ʤɔt ɔːr taɪtl
  1. not a jot
   USA: nɔ't eɪ' ʤɔ't UK: nɔt eɪ ʤɔt
  1. eff all
   UK: ef ɔːl
semmi sem akadályozhatja meg, hogy el ne menjenkif
  1. nothing will stop him from going
   USA: nʌ'θɪ·ŋ wʌ·l stɔ'p ɪ"m fəː·m goʊ'ʌ·n UK: nʌθɪŋ wɪl stɔp hɪm frɔm goʊɪŋ
semmi sem használkif
  1. nothing is any use
   USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·z e'niː· yuː'z UK: nʌθɪŋ ɪz eniː juːz
semmi sem hozza ki a sodrábólkif
  1. he never gets rattled
   USA: hiː' ne'vəː· gɪ'ts ræ'tʌ·ld UK: hiː nevər gets rætld
semmi sem lesz belőlei
  1. átv abort
   USA: ʌ·bɔː'rt UK: əbɔːt
semmi sem történt köztetek?kif
  1. did nothing pass between you?
   USA: dʌ·d nʌ'θɪ·ŋ pæ's biː·twiː'n yuː' UK: dɪd nʌθɪŋ pɑs bɪtwiːn juː
semmi!isz
  1. tut!
   USA: tʌ't UK: tʌt
semmi esetre semkif
  1. under no consideration
   USA: ʌ'ndəː· noʊ' kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ʌndər noʊ kənsɪdəreɪʃn
  1. under no circumstances
   USA: ʌ'ndəː· noʊ' səː'kʌ·mstæ"nsʌ·z UK: ʌndər noʊ səːkəmstənsɪz
  1. on no consideration
   USA: ɔ'n noʊ' kʌ·nsɪ"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɔn noʊ kənsɪdəreɪʃn
  1. on no account
   USA: ɔ'n noʊ' ʌ·kaʊ'nt UK: ɔn noʊ əkaʊnt
  1. not on your life
   USA: nɔ't ɔ'n yʊ'r laɪ'f UK: nɔt ɔn jɔːr laɪf
  1. in no case
   USA: ɪ'n noʊ' keɪ's UK: ɪn noʊ keɪs
  1. by no manner of means
   USA: baɪ' noʊ' mæ'nəː· ʌ·v miː'nz UK: baɪ noʊ mænər ɔv miːnz
semmifn
  1. szl zip
   USA: zɪ'p UK: zɪp
  1. zilch
   USA: zɪ'ltʃ
 1. mat
  1. zero
   USA: ziː'roʊ· UK: zɪəroʊ
  1. vacancy
   USA: veɪ'kʌ·nsiː· UK: veɪkənsiː
  1. sod all
   USA: sɔ'd ɔː'l UK: sɔd ɔːl
  1. biz ought
   USA: ɔː't UK: ɔːt
 2. jog
  1. nullity
   UK: nʌlɪtiː
  1. nought
   UK: nɔːt
  1. nothing
   USA: nʌ'θɪ·ŋ UK: nʌθɪŋ
  1. Semmiből nem lesz semmi.
    1. Nothing comes of/from nothing.
    1. Nothing comes of/from nothing.
  2. A semminél a kevés is többet ér.
    1. Something is better than nothing.
    1. Half a loaf is better than no bread.
    1. Something is better than nothing.
  1. not any
   USA: nɔ't e'niː· UK: nɔt eniː
  1. not a scrap of
   USA: nɔ't eɪ' skræ'p ʌ·v UK: nɔt eɪ skræp ɔv
  1. none
   USA: nʌ'n UK: noʊn
  1. no
   USA: noʊ' UK: noʊ
  1. Semmiből nem lesz semmi.
    1. Nothing comes of/from nothing.
    1. Nothing comes of/from nothing.
  2. A semminél a kevés is többet ér.
    1. Something is better than nothing.
    1. Half a loaf is better than no bread.
    1. Something is better than nothing.
  1. no amount of
   USA: noʊ' ʌ·maʊ'nt ʌ·v UK: noʊ əmaʊnt ɔv
  1. nix
   USA: nɪ'ks UK: nɪks
  1. nil
   USA: nɪ'l UK: nɪl
  1. naught
   USA: nɔː't UK: nɔːt
  1. eff all
   UK: ef ɔːl
  1. rég aught
   UK: ɔːt
semmi közöd hozzákif
  1. this is no business of yours
   USA: ðʌ·s ʌ·z noʊ' bɪ'znʌ·s ʌ·v yəː·z UK: ðɪs ɪz noʊ bɪznəs ɔv jɔːz
  1. it is none of your business
   USA: ʌ·t ʌ·z nʌ'n ʌ·v yʊ'r bɪ'znʌ·s UK: ɪt ɪz noʊn ɔv jɔːr bɪznəs
nincs itt semmi keresnivalódkif
  1. this is no place for you
   USA: ðʌ·s ʌ·z noʊ' pleɪ's frəː· yuː' UK: ðɪs ɪz noʊ pleɪs fəː juː
nincs abban semmi rossz, hakif
  1. there's no warm in
   UK: ðeəz noʊ wɔːm ɪn
az égvilágon semmi értelme, hogykif
  1. there's no earthly reason for
   UK: ðeəz noʊ əːθliː riːzən fəː
nulla, semmifn
  1. noughts
   UK: nɔːts
semmi különöskif
  1. nothing to write home about
   USA: nʌ'θɪ·ŋ tʌ· raɪ't hoʊ'm ʌ·baʊ't UK: nʌθɪŋ tuː raɪt hoʊm əbaʊt
  1. not much to look at
   USA: nɔ't mʌ'tʃ tʌ· lʊ'k æ't UK: nɔt mʌtʃ tuː lʊk ət
semmi ilyesfélekif
  1. nothing of the kind
   USA: nʌ'θɪ·ŋ ʌ·v ðiː· kaɪ'nd UK: nʌθɪŋ ɔv ðiː kaɪnd
semmi különösebbkif
  1. nothing to make a song about
   USA: nʌ'θɪ·ŋ tʌ· meɪ'k eɪ' sɔː'ŋ ʌ·baʊ't UK: nʌθɪŋ tuː meɪk eɪ sɔŋ əbaʊt
semmi különös(ebb)kif
  1. nothing to make a song about
   USA: nʌ'θɪ·ŋ tʌ· meɪ'k eɪ' sɔː'ŋ ʌ·baʊ't UK: nʌθɪŋ tuː meɪk eɪ sɔŋ əbaʊt
semmi az egész!kif
  1. pooh is that all!
   USA: puː' ʌ·z ðʌ·t ɔː'l UK: puː ɪz ðət ɔːl
semmi pénzért/áron nem eladókif
  1. it cannot be had for love or money
   USA: ʌ·t kʌ·nɔ't biː· hæ'd frəː· lʌ'v əː· mʌ'niː· UK: ɪt kænət biː həd fəː lʌv ɔːr mʌniː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása