255
találat:
sok-ik
  1. poly-
   USA: pɔ'liː· UK: pɔliː
sokmn
  1. whacking
   USA: hwæ'kɪ·ŋ UK: wækɪŋ
  1. several
   USA: se'vəː·ʌ·l UK: sevrəl
  1. Igen sok kérdésemre rövid, egyszerű volt a válasz.
    1. The answer to several of my questions were brief and simple.
  1. scores
   USA: skɔː'rz UK: skɔːz
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. numerous
   USA: nuː'məː·ʌ·s UK: njuːmərəs
  1. muckle
   USA: mʌ'kʌ·l UK: mʌkl
  1. much
   USA: mʌ'tʃ UK: mʌtʃ
  1. táj might
   USA: maɪ't UK: maɪt
  1. rég skót mickle
   USA: mɪ'kʌ·l UK: mɪkl
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
  1. Ki sokba kap, keveset végez.
    1. He who begins many things, finishes but few.
  1. lots of
   USA: lɔ'ts ʌ·v UK: lɔts ɔv
  1. hosts of
   USA: hoʊ's ʌ·v UK: hoʊsts ɔv
  1. gob
   USA: gɔ'b UK: gɔb
  1. deal
   USA: diː'l UK: diːl
  1. Mindkettőnknek nagyon sokat kell még tanulnunk.
    1. We have both a great deal to learn.
  1. any number
   USA: e'niː· nʌ'mbəː· UK: eniː nʌmbər
  1. any amount
   USA: e'niː· ʌ·maʊ'nt UK: eniː əmaʊnt
  1. a number of
   USA: eɪ' nʌ'mbəː· ʌ·v UK: eɪ nʌmbər ɔv
  1. a lot of
   USA: eɪ' lɔ't ʌ·v UK: eɪ lɔt ɔv
  1. a great many
   USA: eɪ' greɪ't me'niː· UK: eɪ greɪt meniː
  1. a good many
   USA: eɪ' gʌ·d me'niː· UK: eɪ gʊd meniː
  1. a good deal of
   USA: eɪ' gʌ·d diː'l ʌ·v UK: eɪ gʊd diːl ɔv
sok (böséges) / több / legtöbbkif
  1. much / more / most
   USA: mʌ'tʃ mɔː'r moʊ's UK: mʌtʃ mɔːr moʊst
sok emberkif
  1. many people
   USA: me'niː· piː'pʌ·l UK: meniː piːpl
  1. many a one
   USA: me'niː· eɪ' hwʌ'n UK: meniː eɪ wʌn
  1. many a man
   USA: me'niː· eɪ' mæ'n UK: meniː eɪ mæn
  1. a large number of men
   USA: eɪ' lɔ'rʤ nʌ'mbəː· ʌ·v me'n UK: eɪ lɑʤ nʌmbər ɔv men
sok fáradsággalhsz
  1. arduously
   UK: ɑdjʊəsliː
sok férfikif
  1. a large number of men
   USA: eɪ' lɔ'rʤ nʌ'mbəː· ʌ·v me'n UK: eɪ lɑʤ nʌmbər ɔv men
sok gyereke vankif
  1. he has a large family
   USA: hiː' hʌ·z eɪ' lɔ'rʤ fæ'mliː· UK: hiː hæz eɪ lɑʤ fæməliː
sok gyermeke vankif
  1. have one's quiver full
   USA: hæ'v wʌ'nz kwɪ'vəː· fʊ'l UK: hæv wʌnz kwɪvər fʊl
sok használattal megviseli
  1. thumb
   USA: θʌ'm UK: θʌm
sok helyet foglal eli
  1. take up much room
   USA: teɪ'k ʌ'p mʌ'tʃ ruː'm UK: teɪk ʌp mʌtʃ ruːm
sok hűhó semmiértkif
  1. storm in a teacup
   USA: stɔː'rm ɪ'n eɪ' tiː'kʌ"p UK: stɔːm ɪn eɪ tiːkʌp
  1. much cry and little wool
   USA: mʌ'tʃ kraɪ' ʌ·nd lɪ'tʌ·l wʊ'l UK: mʌtʃ kraɪ ənd lɪtl wʊl
  1. much ado about nothing
   USA: mʌ'tʃ ʌ·duː' ʌ·baʊ't nʌ'θɪ·ŋ UK: mʌtʃ əduː əbaʊt nʌθɪŋ
  1. fuss and feathers
   USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː·z UK: fʌs ənd feðəz
  1. fuss and feather
   USA: fʌ's ʌ·nd fe'ðəː· UK: fʌs ənd feðər
  1. all talk and no cider
   USA: ɔː'l tɔː'k ʌ·nd noʊ' saɪ'dəː· UK: ɔːl tɔːk ənd noʊ saɪdər
sok időkif
  1. lots of time
   USA: lɔ'ts ʌ·v taɪ'm UK: lɔts ɔv taɪm
  1. long
   USA: lɔː'ŋ UK: lɔŋ
sok időt vesz igénybekif
  1. it takes up a lot of time
   USA: ʌ·t teɪ'ks ʌ'p eɪ' lɔ't ʌ·v taɪ'm UK: ɪt teɪks ʌp eɪ lɔt ɔv taɪm
sok jó tulajdonsága vankif
  1. he has many good qualities
   USA: hiː' hʌ·z me'niː· gʌ·d kwɔ'lʌ·tiː·z UK: hiː hæz meniː gʊd kwɔlɪtɪz
sok kicsi sokra megykif
  1. many a little makes a mickle
   USA: me'niː· eɪ' lɪ'tʌ·l meɪ'ks eɪ' mɪ'kʌ·l UK: meniː eɪ lɪtl meɪks eɪ mɪkl
  1. it's the numbers that pay
   USA: ʌ·ts ðiː· nʌ'mbəː·z ðʌ·t peɪ' UK: ɪts ðiː nʌmbəz ðət peɪ
sok kívánnivalót hagy maga utánkif
  1. there's much room for improvement
   UK: ðeəz mʌtʃ ruːm fəː ɪmpruːvmənt
sok megpróbáltatást átéltkif
  1. sorely tried
   USA: sɔː'rliː· traɪ'd UK: sɔːliː traɪd
sok minden(t)kif
  1. a lot of things
   USA: eɪ' lɔ't ʌ·v θɪ'ŋz UK: eɪ lɔt ɔv θɪŋz
sok, rengetegmn
  1. many
   USA: me'niː· UK: meniː
sok, rengeteg; nagyonkif
  1. lot / a -
   USA: lɔ't eɪ' UK: lɔt eɪ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása