COVID-19 Fight
sorszámfn
  1. serial number
   USA: sɪ'riː·ʌ·l nʌ'mbəː· UK: sɪərɪəl nʌmbər
  1. sequential number
   USA: sʌ·kwe'ntʃʌ·l nʌ'mbəː· UK: sɪkwenʃl nʌmbər
  1. ordinal number
   UK: ɔːdɪnl nʌmbər
  1. number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. line number
   USA: laɪ'n nʌ'mbəː· UK: laɪn nʌmbər
sorszámnévfn
 1. nyelv
  1. ordinal
   UK: ɔːdɪnl
  1. ordinal number
   UK: ɔːdɪnl nʌmbər
file sorszám duplikálásakif
  1. force duplicated file handle
   USA: fɔː'rs dyuː'plʌ·keɪ"tʌ·d faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: fɔːs djuːplɪkeɪtɪd faɪl hændl
file sorszám megkétszerezésekif
  1. duplicate file handle
   USA: duː'plʌ·keɪ"t faɪ'l hæ'ndʌ·l UK: djuːplɪkeɪt faɪl hændl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása