COVID-19 Fight
sour1 USA: saʊ'r UK: saʊər
sour cherry13 USA: saʊ'r tʃe'riː· UK: saʊər tʃeriː
sour cream13 USA: saʊ'r kriː'm UK: saʊər kriːm
sour / go -13 USA: saʊ'r goʊ' UK: saʊər goʊ
sour grapes13 USA: saʊ'r greɪ'ps UK: saʊər greɪps
source1 USA: sɔː'rs UK: sɔːs
   1. Lemons are a rich source of vitamin C.
     1. A citrom gazdag C vitamin forrás.
  1. 3.3
 1. 1.1
source code file13 USA: sɔː'rs koʊ'd faɪ'l UK: sɔːs koʊd faɪl
source material1 USA: sɔː'rs mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: sɔːs mətɪərɪəl
source of funds13 USA: sɔː'rs ʌ·v fʌ'ndz UK: sɔːs ɔv fʌndz
source program1 USA: sɔː'rs proʊ'græ"m UK: sɔːs proʊgræm
source-book1 USA: sɔː'rsbʊ"k UK: sɔːsbʊk
source-code1
source-string1
sourdough1 UK: saʊədoʊ
sour-faced3
sourish3 UK: saʊərɪʃ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása