293
találat:
by public subscription13 USA: baɪ' pʌ'blɪ·k sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: baɪ pʌblɪk səbskrɪpʃn
man of substance13 USA: mæ'n ʌ·v sʌ'bstʌ·ns UK: mæn ɔv sʌbstəns
beware of substitutes13 USA: bʌ·we'r ʌ·v sʌ'bstʌ·tuː"ts UK: bɪweər ɔv sʌbstɪtjuːts
there's a substratum of truth in it13 UK: ðeəz eɪ sʌbstrɑtəm ɔv truːθ ɪn ɪt
return to one's subject13 USA: riː·təː'n tʌ· wʌ'nz sʌ'bʤɪ·kt UK: rɪtəːn tuː wʌnz səbʤekt
i do not subscribe to it13 USA: aɪ' duː' nɔ't sʌ·bskraɪ'b tʌ· ʌ·t UK: aɪ duː nɔt səbskraɪb tuː ɪt
take out a subscript to13 UK: teɪk aʊt eɪ sʌbskrɪpt tuː
get up a subscription13 USA: gɪ't ʌ'p eɪ' sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n UK: get ʌp eɪ səbskrɪpʃn
preparation of the substrate13 USA: pre"pəː·eɪ'ʃʌ·n ʌ·v ðiː· sʌ'bstreɪ"t UK: prepəreɪʃn ɔv ðiː sʌbstreɪt
data structure management subsystem13 USA: dæ'tʌ· strʌ'ktʃəː· mæ'nʌ·ʤmʌ·nt sʌ'bsɪ"stʌ·m UK: deɪtə strʌktʃər mænɪʤmənt sʌbsɪstəm
suppose we change the subject13 USA: sʌ·poʊ'z wiː' tʃeɪ'nʤ ðiː· sʌ'bʤɪ·kt UK: səpoʊz wiː tʃeɪnʤ ðiː səbʤekt
do pioneer work in a subject2 USA: duː' paɪ"ʌ·nɪ'r wəː'k ɪ'n eɪ' sʌ'bʤɪ·kt UK: duː paɪənɪər wəːk ɪn eɪ səbʤekt
ring the changes on a subject13 USA: rɪ'ŋ ðiː· tʃeɪ'nʤʌ·z ɔ'n eɪ' sʌ'bʤɪ·kt UK: rɪŋ ðiː tʃeɪnʤɪz ɔn eɪ səbʤekt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása