COVID-19 Fight
számtalanmn
  1. without number
   USA: wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: wɪðaʊt nʌmbər
  1. untold
   USA: ʌ·ntoʊ'ld UK: ʌntoʊld
  1. unnumbered
   UK: ʌnnʌmbəd
  1. uncounted
   USA: ʌ"nkaʊ'ntʌ·d UK: ʌnkaʊntɪd
  1. uncountable
   UK: ʌnkaʊntəbl
  1. numberless
   UK: nʌmbəlɪs
  1. myriad
   USA: mɪ'riː·ʌ·d UK: mɪrɪəd
  1. innumerable
   USA: ɪ"nuː'məː·ʌ·bʌ·l UK: ɪnjuːmərəbl
  1. countless
   USA: kaʊ'ntlʌ·s UK: kaʊntləs
számtalanszorkif
  1. times without number
   USA: taɪ'mz wɪ"ðaʊ't nʌ'mbəː· UK: taɪmz wɪðaʊt nʌmbər
  1. scores of times
   USA: skɔː'rz ʌ·v taɪ'mz UK: skɔːz ɔv taɪmz
  1. scores of time
   USA: skɔː'rz ʌ·v taɪ'm UK: skɔːz ɔv taɪm
  1. numbers of times
   USA: nʌ'mbəː·z ʌ·v taɪ'mz UK: nʌmbəz ɔv taɪmz
  1. heaps of times
   USA: hiː'ps ʌ·v taɪ'mz UK: hiːps ɔv taɪmz
  1. dozen's and dozen's of times
   USA: dʌ'zʌ·nz ʌ·nd dʌ'zʌ·nz ʌ·v taɪ'mz UK: dʌznz ənd dʌznz ɔv taɪmz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása