COVID-19 Fight
szövetségfn
 1. pol
  1. union
   USA: yuː'nyʌ·n UK: juːnɪən
  1. testament
   USA: te'stʌ·mʌ·nt UK: testəmənt
  1. league
   USA: liː'g UK: liːg
  1. US hook-up
   USA: hʊ'kʌ"p UK: hʊkʌp
  1. US fraternity
   USA: frʌ·təː'nʌ·tiː· UK: frətəːnɪtiː
  1. fellowship
   USA: fe'loʊ·ʃɪ"p UK: feloʊʃɪp
  1. federation
   USA: fe"dəː·eɪ'ʃʌ·n UK: fedəreɪʃn
  1. bibl covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. confederacy
   USA: kʌ·nfe'dəː·ʌ·siː· UK: kənfedərəsiː
  1. clubbing
   USA: klʌ'bɪ·ŋ UK: klʌbɪŋ
  1. club
   USA: klʌ'b UK: klʌb
  1. association
   USA: ʌ·soʊ"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əsoʊsɪeɪʃn
  1. alliance
   USA: ʌ·laɪ'ʌ·ns UK: əlaɪəns
szövetségben van vkiveli
  1. be in league with sy
   USA: biː· ɪ'n liː'g wʌ·ð saɪ'
szövetségen kívülimn
  1. bibl uncovenanted
   UK: ʌnkʌvənəntɪd
szövetségesfn
  1. federate
   USA: fe'dəː·eɪ"t UK: fedərɪt
  1. confederate
   USA: kʌ·nfe'dəː·eɪ"t UK: kənfedəreɪt
  1. combiner
   UK: kɔmbaɪnər
  1. auxiliary
   USA: ɔ·gzɪ'liː·e·riː· UK: ɔːgzɪlɪəriː
  1. ally
   USA: ʌ·laɪ' UK: əlaɪ
  1. allied
   USA: æ'laɪ"d UK: əlaɪd
szövetséges külföldikif
  1. alien friend
   USA: eɪ'liː·ʌ·n fre'nd UK: eɪljən frend
szövetséges állambeli külföldikif
  1. alien friend
   USA: eɪ'liː·ʌ·n fre'nd UK: eɪljən frend
szövetségesekfn
  1. allies
   USA: ʌ·laɪ'z UK: əlaɪz
szövetséget kötkif
  1. league
   USA: liː'g UK: liːg
szövetségimn
  1. federate
   USA: fe'dəː·eɪ"t UK: fedərɪt
  1. US federal
   USA: fe'drʌ·l UK: fedərəl
szövetségi állam parlamentjefn
  1. statehouse
   USA: steɪ'thaʊ"s UK: steɪthaʊs
szövetségi államrendszerfn
  1. federalism
   USA: fe'drʌ·lɪ"zʌ·m UK: fedərəlɪzəm
szövetségre lép/szövetkezikkif
  1. enter into an alliance
   USA: e'nəː· ɪ"ntʌ· ʌ·n ʌ·laɪ'ʌ·ns UK: entər ɪntuː ən əlaɪəns
észak-atlanti szövetségkif
szakszervezeti szövetségfn
  1. trades union congress
   USA: treɪ'dz yuː'nyʌ·n kɔ'ŋgrʌ·s UK: treɪdz juːnɪən kɔŋgres
szimbiotikus szövetségfn
titkos szövetségfn
  1. cabal
   USA: kʌ·bɔ'l UK: kəbæl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása