COVID-19 Fight
Összesen 83 találat 9 szótárban. Részletek
szerelmesfn
  1. biz US sweetie
   USA: swiː'tiː· UK: swiːtiː
  1. sweetheart
   USA: swiː'thɔ"rt UK: swiːthɑt
  1. spoon
   USA: spuː'n UK: spuːn
  1. philander
   UK: fɪlændər
  1. nutty
   USA: nʌ'tiː· UK: nʌtiː
  1. loving
   USA: lʌ'vɪ·ŋ UK: lʌvɪŋ
  1. lover
   USA: lʌ'vəː· UK: lʌvər
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. love / be in -
   USA: lʌ'v biː· ɪ'n UK: lʌv biː ɪn
  1. enamour
   UK: ɪnæmər
  1. enamor
   USA: e·næ'məː· UK: ɪnæmər
  1. be sweet on
   USA: biː· swiː't ɔ'n UK: biː swiːt ɔn
  1. amorous
   USA: æ'məː·ʌ·s UK: æmərəs
  1. amatory
   UK: æmətəriː
szerelmes/csábos pillantásokat vet/szemezik velekif
  1. make eyes at
   USA: meɪ'k aɪ'z æ't UK: meɪk aɪz ət
szerelmes dalfn
szerelmesefn
  1. skót somebody
   USA: sʌ'mbʌ·diː· UK: sʌmbədiː
  1. lass
   USA: læ's UK: læs
szerelmesekfn
  1. lovers
   USA: lʌ'vəː·z UK: lʌvəz
szerelmese vkinekfn
  1. paramour
   UK: pærəmʊər
  1. flame
   USA: fleɪ'm UK: fleɪm
szerelmeskedésfn
  1. philander
   UK: fɪlændər
  1. mush
   USA: mʌ'ʃ UK: mʌʃ
  1. lovemaking
   USA: lʌ'vmeɪ·kɪ·ŋ UK: lʌvmeɪkɪŋ
szerelmeskediki
  1. biz spoon
   USA: spuː'n UK: spuːn
  1. philander
   UK: fɪlændər
szerelmeskedőmn
  1. biz spoony
   UK: spuːniː
szerelmes lesz/beleszeretkif
  1. fall in love with
   USA: fɔ'l ɪ'n lʌ'v wʌ·ð UK: fɔːl ɪn lʌv wɪð
szerelmes lesz vkibei
  1. fall for sy
   USA: fɔ'l frəː· saɪ'
szerelmeslevélfn
szerelmespárfn
  1. lovers
   USA: lʌ'vəː·z UK: lʌvəz
szerelmes pillantásokat veti
  1. make eyes at sy
   USA: meɪ'k aɪ'z æ't saɪ'
szerelmes pillantásokat vet rákif
  1. make sheep's eyes at
   USA: meɪ'k ʃiː'ps aɪ'z æ't UK: meɪk ʃiːps aɪz ət
szerelmes üzenet febr. 14-énfn
  1. valentine
   USA: væ'lʌ·ntaɪ"n UK: væləntaɪn
szerelmes versfn
  1. erotic
   USA: ɪ·rɔ'tɪ·k UK: ɪrɔtɪk
szerelmes vkibei
  1. love
   USA: lʌ'v UK: lʌv
  1. be in love with sy
   USA: biː· ɪ'n lʌ'v wʌ·ð saɪ'
  1. be enamored of sy
   USA: biː· e·næ'məː·d ʌ·v saɪ'
fülig szerelmeskif
  1. lovesick
   UK: lʌvsɪk
  1. be head over heels in love
   USA: biː· he'd oʊ'vəː· hiː'lz ɪ'n lʌ'v UK: biː hed oʊvər hiːlz ɪn lʌv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása