Összesen 40 találat 3 szótárban. Részletek
tarifffn USA: te'rʌ·f UK: tærɪf
tariffi tsi USA: te'rʌ·f UK: tærɪf
tariff articlefn USA: te'rʌ·f ɔ'rtʌ·kʌ·l UK: tærɪf ɑtɪkl
tariff of exceptionkif USA: te'rʌ·f ʌ·v ɪ·kse'pʃʌ·n UK: tærɪf ɔv ɪksepʃn
tariff wallskif USA: te'rʌ·f wɔː'lz UK: tærɪf wɔːlz
conventional tariffkif USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l te'rʌ·f UK: kənvenʃənl tærɪf
customs tariffkif USA: kʌ'stʌ·mz te'rʌ·f UK: kʌstəmz tærɪf
postal tariffkif USA: poʊ'stʌ·l te'rʌ·f UK: poʊstl tærɪf
protective tariffkif USA: pəː·te'ktɪ·v te'rʌ·f UK: prətektɪv tærɪf
revenue tarifffn USA: re'vʌ·nyuː" te'rʌ·f UK: revənjuː tærɪf
hostile tariffskif USA: hɔ·staɪ'l te'rʌ·fs UK: hɔstaɪl tærɪfs
tariffnincs
tariff controlnincs
tariffednincs
tariffingnincs
tariff of dutiesnincs
tariffsnincs
tariffs of dutiesnincs
tariff time switchnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása