103
találat:
területfn
  1. biz walk
   USA: wɔː'k UK: wɔːk
  1. tract
   USA: træ'kt UK: trækt
  1. territory
   USA: te'rʌ·tɔː"riː· UK: terɪtriː
  1. surface
   USA: səː'fʌ·s UK: səːfɪs
  1. stretch
   USA: stre'tʃ UK: stretʃ
  1. sphere
   USA: sfɪ'r UK: sfɪər
  1. space
   USA: speɪ's UK: speɪs
 1. épít
  1. section
   USA: se'kʃʌ·n UK: sekʃn
  1. rég scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. region
   USA: riː'ʤʌ·n UK: riːʤən
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. A margóbeállítások kívül esnek a nyomtatható területen.
    1. The margin settings are out of print range.
  1. átv province
   USA: prɔ'vʌ·ns UK: prɔvɪns
  1. premise
   USA: pre'mʌ·s UK: premɪs
  1. Az iskola egész területén tilos a dohányzás.
    1. There is no smoking allowed anywhere on school premises.
  1. place
   USA: pleɪ's UK: pleɪs
  1. átv pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
  1. location
   USA: loʊ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkeɪʃn
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. ground
   USA: graʊ'nd UK: graʊnd
  1. összet field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. Ez az irányelv az építészet területén végzett tevékenységekre vonatkozik.
    1. This Directive shall apply to activities in the field of architecture.
  1. domain
   USA: doʊ·meɪ'n UK: doʊmeɪn
  1. district
   USA: dɪ'strɪ"kt UK: dɪstrɪkt
  1. countryside
   USA: kʌ'ntriː·saɪ"d UK: kʌntrɪsaɪd
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
  1. corner
   USA: kɔː'rnəː· UK: kɔːnər
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
  1. bourn
   USA: bɔː'rn UK: bʊən
  1. aspect
   USA: æ'spe"kt UK: æspekt
  1. A munka melyik területét szereti leginkább?
    1. Which aspect of the job do you most enjoy?
  1. area
   USA: e'riː·ʌ· UK: eərɪə
terület megtisztításafn
terület, négyzet terület, =10 000 négyzetméter, = 1 hektár =0.404687 föld holdkif
  1. are, area
   USA: əː· e'riː·ʌ· UK: ɑr eərɪə
terület, vidék, környékfn
  1. region
   USA: riː'ʤʌ·n UK: riːʤən
terület, vidék, körzet, mezöfn
  1. territory
   USA: te'rʌ·tɔː"riː· UK: terɪtriː
területfelhasználáskif
  1. land use
   USA: læ'nd yuː'z UK: lænd juːz
területhatárokkif
  1. metes and bounds
   UK: miːts ənd baʊndz
területimn
  1. territorial
   USA: te"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l UK: terɪtɔːrɪəl
  1. regional
   USA: riː'ʤʌ·nʌ·l UK: riːʤənl
területmértékfn
  1. square measure
   USA: skwe'r me'ʒəː· UK: skweər meʒər
alkalmazási területfn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. application
   USA: æ"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æplɪkeɪʃn
állattenyésztő területfn
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
anticiklonális területkif
  1. high area
   USA: haɪ' e'riː·ʌ· UK: haɪ eərɪə
áradmányos területfn
  1. slob
   USA: slɔ'b UK: slɔb
árapály területfn
  1. tideland
   UK: taɪdlænd
árvízjárta területfn
  1. floodplain
   USA: flʌ'dpleɪ"n UK: flʌdpleɪn
beékelt területfn
  1. enclave
   USA: e'nkleɪ"v UK: enkleɪv
beépített területkif
befogadó területfn
  1. reception area
   USA: riː·se'pʃʌ·n e'riː·ʌ· UK: rɪsepʃn eərɪə
bekerített területfn
  1. precinct
   USA: priː'sɪ"ŋk UK: priːsɪŋkt
  1. haw
   USA: hɔː' UK: hɔː
bokros területfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása