COVID-19 Fight
Összesen 492 találat 2 szótárban. Részletek
that4 USA: ðʌ·t UK: ðət
that6 USA: ðʌ·t UK: ðət
that9 USA: ðʌ·t UK: ðət
that beats everything13 USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
that beats everything!13 USA: ðʌ·t biː'ts e'vriː·θɪ"ŋ UK: ðət biːts evrɪθɪŋ
that being the case13 USA: ðʌ·t biː'ɪ·ŋ ðiː· keɪ's UK: ðət biːɪŋ ðiː keɪs
that bligher!13
thatch1 USA: θæ'tʃ UK: θætʃ
thatch2 2.2 USA: θæ'tʃ UK: θætʃ
thatched3 USA: θæ'tʃt UK: θætʃt
thatched roof1 USA: θæ'tʃt ruː'f UK: θætʃt ruːf
thatched roof13 USA: θæ'tʃt ruː'f UK: θætʃt ruːf
thatcher1 USA: θæ'tʃəː· UK: θætʃər
that child is a handful13 USA: ðʌ·t tʃaɪ'ld ʌ·z eɪ' hæ'ndfʊ"l UK: ðət tʃaɪld ɪz eɪ hændfʊl
that commonly happens13 USA: ðʌ·t kɔ'mʌ·nliː· hæ'pʌ·nz UK: ðət kɔmənliː hæpənz
that crowns all!13 USA: ðʌ·t kraʊ'nz ɔː'l UK: ðət kraʊnz ɔːl
that day13 USA: ðʌ·t deɪ' UK: ðət deɪ
that depends13 USA: ðʌ·t dʌ·pe'ndz UK: ðət dɪpendz
that does not count13 USA: ðʌ·t dʌ·z nɔ't kaʊ'nt UK: ðət doʊz nɔt kaʊnt
that doesn't count13
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása