COVID-19 Fight
uralkodiki
  1. tower
   USA: taʊ'əː· UK: taʊər
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. sway
   USA: sweɪ' UK: sweɪ
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
  1. prevail
   USA: priː·veɪ'l UK: prɪveɪl
  1. keep under
   USA: kiː'p ʌ'ndəː· UK: kiːp ʌndər
  1. govern
   USA: gʌ'vəː·n UK: gʌvn
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
ural(kodik)i
  1. dominate
   USA: dɔ'mʌ·neɪ"t UK: dɔmɪneɪt
uralkodik magánkif
  1. restrain one's temper
   USA: riː·streɪ'n wʌ'nz te'mpəː· UK: rɪstreɪn wʌnz tempər
  1. keep one's countenance
   USA: kiː'p wʌ'nz kaʊ'ntʌ·nʌ·ns UK: kiːp wʌnz kaʊntɪnəns
  1. hold one's hand
   USA: hoʊ'ld wʌ'nz hæ'nd UK: hoʊld wʌnz hænd
  1. hold in
   USA: hoʊ'ld ɪ'n UK: hoʊld ɪn
uralkodik; szabály; szabályozfn
  1. rule
   USA: ruː'l UK: ruːl
uralkodik vki feletti
  1. prevail over sy
   USA: priː·veɪ'l oʊ'vəː· saɪ'
uralkodik vmi feletti
uralkodik vminkif
uralkodik (ön)magáni
  1. command oneself
   USA: kʌ·mæ'nd wʌ"nse'lf UK: kəmɑnd wʌnself
uralkodik önmagáni
  1. be master of oneself
   USA: biː· mæ'stəː· ʌ·v wʌ"nse'lf UK: biː mɑstər ɔv wʌnself
királynőként uralkodiki
  1. queen
   USA: kwiː'n UK: kwiːn
uralkodás; uralkodiki
  1. reign
   USA: reɪ'n UK: reɪn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása