Összesen 474 találat 10 szótárban. Részletek
végfn
 1. nyelv
  1. termination
   USA: təː·mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: təːmɪneɪʃn
 2. vasút
  1. terminal
   USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
  1. tail
   USA: teɪ'l UK: teɪl
  1. rég surcease
   UK: səːsiːs
  1. rég surcease
   UK: səːsiːs
  1. finish
   USA: fɪ'nɪ·ʃ UK: fɪnɪʃ
  1. rég fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. ending
   USA: e'ndɪ·ŋ UK: endɪŋ
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. confine
   USA: kʌ·nfaɪ'n UK: kɔnfaɪn
  1. butt
   USA: bʌ't UK: bʌt
  1. bourn
   USA: bɔː'rn UK: bʊən
  1. amen
   USA: ɔ·me'n UK: ɑmen
vég-mn
  1. terminal
   USA: təː'mʌ·nʌ·l UK: təːmɪnl
vég, befejezés; befejezfn
  1. end
   USA: e'nd UK: end
végbélfn
  1. rectum
   USA: re'ktʌ·m UK: rektəm
  1. rectum, recta
   UK: rektəm rektə
  1. recta
   UK: rektə
 1. orv
  1. anal
   USA: eɪ'nʌ·l UK: eɪnl
(végbél)kúpfn
  1. suppository
   UK: səpɔzɪtriː
végbélkúpfn
 1. orv
  1. suppository
   UK: səpɔzɪtriː
végbélnyílásfn
 1. áll
  1. vent
   USA: ve'nt UK: vent
  1. bunghole
   UK: bʌŋhoʊl
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
  1. anus
   UK: eɪnəs
végbélsárfn
  1. shit
   USA: ʃiː't UK: ʃɪt
végbemegyi
  1. come off
   USA: kʌ'm ɔː'f UK: kʌm ɔf
végberendezéskif
  1. terminal equipment
   USA: təː'mʌ·nʌ·l ɪ·kwɪ'pmʌ·nt UK: təːmɪnl ɪkwɪpmənt
végberendezés képernyőjekif
  1. terminal screen
   USA: təː'mʌ·nʌ·l skriː'n UK: təːmɪnl skriːn
végbizonyítványt adi
  1. US graduate
   USA: græ'ʤuː·eɪ"t UK: græʤʊeɪt
végcélfn
  1. ritk terminus
   UK: təːmɪnəs
  1. final goal
   USA: faɪ'nʌ·l goʊ'l UK: faɪnl goʊl
  1. end
   USA: e'nd UK: end
végcél, uticél, rendeltetési helyfn
  1. destination
   USA: de"stʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: destɪneɪʃn
végefn
  1. biz rump
   USA: rʌ'mp UK: rʌmp
  1. over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. Mindennek vége.
    1. All is over.
 1. sp
  1. out
   USA: aʊ't UK: aʊt
  1. end
   USA: e'nd UK: end
  1. end
   USA: e'nd UK: end
vége a játéknakkif
  1. the game's up
   USA: ðiː· geɪ'mz ʌ'p UK: ðiː geɪmz ʌp
vége a komédiánakkif
  1. the jig is up
   USA: ðiː· ʤɪ'g ʌ·z ʌ'p UK: ðiː ʤɪg ɪz ʌp
vége a meccsnekkif
  1. no side
   USA: noʊ' saɪ'd UK: noʊ saɪd
vége a napnakkif
  1. the day is done
   USA: ðiː· deɪ' ʌ·z dʌ'n UK: ðiː deɪ ɪz dʌn
végeérhetetlenmn
  1. interminable
   USA: ɪ"ntəː'mʌ·nʌ·bʌ·l UK: ɪntəːmɪnəbl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása