COVID-19 Fight
Összesen 110 találat 9 szótárban. Részletek
véletlenmn
  1. unintentional
   USA: ʌ"nɪ"nte'nʃʌ·nʌ·l UK: ʌnɪntenʃnəl
  1. stray
   USA: streɪ' UK: streɪ
  1. random
   USA: ræ'ndʌ·m UK: rændəm
  1. biz promiscuous
   USA: proʊ'mʌ·skwʌ·s UK: prəmɪskjʊəs
  1. occasional
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: əkeɪʒənl
  1. occasion
   USA: ʌ·keɪ'ʒʌ·n UK: əkeɪʒn
  1. luck
   USA: lʌ'k UK: lʌk
  1. hazard
   USA: hæ'zəː·d UK: hæzəd
  1. happenstance
   USA: hæ'pʌ·nstæ"ns UK: hæpənstæns
  1. haphazard
   USA: hæ·phæ'zəː·d UK: hæphæzəd
  1. rég hap
   USA: hæ'p UK: hæp
  1. fortuitous
   USA: fɔː·rtuː'ʌ·tʌ·s UK: fɔːtjuːɪtəs
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. coincidence
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: koʊɪnsɪdəns
  1. chance
   USA: tʃæ'ns UK: tʃɑns
  1. Ma reggel különösen kedvében járt a szerencse a gentlemannek.
    1. During the morning, chance distinctly favored that gentleman.
  2. Tiszta véletlen, hogy ott volt hallótávolságon belül.
    1. It was mere chance that he was within earshot.
  1. Semmit sem bíz a véletlenre.
    1. To leave nothing to chance.
  1. casual
   USA: kæ'ʒwʌ·l UK: kæʒʊəl
  1. accidental
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l UK: æksɪdentl
  1. accident
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt UK: æksɪdənt
véletlen egybeesésfn
  1. coincidence
   USA: koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: koʊɪnsɪdəns
véletlen emberöléskif
  1. homicide by misadventure
   USA: hɔ'mʌ·saɪ"d baɪ' mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: hɔmɪsaɪd baɪ mɪsədventʃər
véletlen épp ott voltamkif
  1. i happened to be there
   USA: aɪ' hæ'pʌ·nd tʌ· biː· ðe'r UK: aɪ hæpənd tuː biː ðeər
véletlen eseményfn
  1. incident
   USA: ɪ'nsʌ·dʌ·nt UK: ɪnsɪdənt
  1. incidence
   USA: ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: ɪnsɪdəns
véletlen fürdőfn
  1. duck
   USA: dʌ'k UK: dʌk
véletlen hibakif
  1. accidental error
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·l e'rəː· UK: æksɪdentl erər
véletlen ismeretségfn
  1. pickup
   USA: pɪ'kʌ"p UK: pɪkʌp
véletlenségfn
  1. happenstance
   USA: hæ'pʌ·nstæ"ns UK: hæpənstæns
  1. fortuity
   UK: fɔːtjuːɪtiː
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. contingency
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nsiː· UK: kəntɪnʤənsiː
véletlenségbőlhsz
  1. accidentally
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·liː· UK: æksɪdentəliː
véletlenszám generátorkif
  1. random number generator
   USA: ræ'ndʌ·m nʌ'mbəː· ʤe'nəː·eɪ"təː· UK: rændəm nʌmbər ʤenəreɪtər
véletlenszerűmn
  1. stochastic
   UK: stəkæstɪk
  1. random
   USA: ræ'ndʌ·m UK: rændəm
véletlenszerűenhsz
  1. unintentionally
   USA: ʌ"nɪ"nte'nʃnʌ·liː· UK: ʌnɪntenʃnəliː
  1. randomly
   USA: ræ'ndʌ·mliː· UK: rændəmliː
véletlenszerűségfn
  1. suddenness
   USA: sʌ'dʌ·nnʌ·s UK: sʌdnnəs
véletlen találati
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
véletlen találkozásfn
  1. run across
   USA: rʌ'n ʌ·krɔː's UK: rʌn əkrɔs
  1. encounter
   USA: e·nkaʊ'nəː· UK: ɪnkaʊntər
véletlenülhsz
  1. unawares
   USA: ʌ"nʌ·we'rz UK: ʌnəweəz
  1. rég perchance
   UK: pətʃɑns
  1. peradventure
   UK: pəːrədventʃər
  1. mistake / by -
   USA: mɪ"steɪ'k baɪ' UK: mɪsteɪk baɪ
  1. inadvertently
   USA: ɪ"næ·dvəː'tʌ·ntliː· UK: ɪnədvəːtəntliː
  1. rég happily
   USA: hæ'pʌ·liː· UK: hæpɪliː
  1. happened to
   USA: hæ'pʌ·nd tʌ· UK: hæpənd tuː
  1. rég haply
   UK: hæpliː
  1. haphazardly
   USA: hæ·phæ'zəː·dliː· UK: hæphæzədliː
  1. haphazard
   USA: hæ·phæ'zəː·d UK: hæphæzəd
  1. fortuitously
   UK: fɔːtjuːɪtəsliː
  1. ritk eventually
   USA: iː·ve'nʃʌ·liː· UK: ɪventʃʊəliː
  1. by misadventure
   USA: baɪ' mɪ"sʌ·dve'ntʃəː· UK: baɪ mɪsədventʃər
  1. by luck
   USA: baɪ' lʌ'k UK: baɪ lʌk
  1. by coincidence
   USA: baɪ' koʊ·ɪ'nsʌ·dʌ·ns UK: baɪ koʊɪnsɪdəns
  1. by chance
   USA: baɪ' tʃæ'ns UK: baɪ tʃɑns
  1. by accident
   USA: baɪ' æ'ksʌ·dʌ·nt UK: baɪ æksɪdənt
  1. at random
   USA: æ't ræ'ndʌ·m UK: ət rændəm
  1. at a venture
   USA: æ't eɪ' ve'ntʃəː· UK: ət eɪ ventʃər
  1. accidentally
   USA: æ"ksʌ·de'nʌ·liː· UK: æksɪdentəliː
  1. accident / by -
   USA: æ'ksʌ·dʌ·nt baɪ' UK: æksɪdənt baɪ
véletlenül csinál vmiti
véletlenül egyidejűmn
  1. coincidental
   USA: koʊ·ɪ"nsʌ·de'ntʌ·l UK: koʊɪnsɪdentl
véletlenül éppen összetalálkoztam velekif
  1. i chanced to meet him
   UK: aɪ tʃɑnst tuː miːt hɪm
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása