COVID-19 Fight
vidékfn
  1. boondocks
   USA: buː'ndɔ"ks UK: buːndɔks
vidékfn
  1. tract
   USA: træ'kt UK: trækt
  1. territory
   USA: te'rʌ·tɔː"riː· UK: terɪtriː
  1. spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
  1. Hozok ernyőt, mintha pár esőcseppet éreztem volna.
    1. I'll bring an umbrella, I felt a few spots of rain.
  1. region
   USA: riː'ʤʌ·n UK: riːʤən
 1. bot áll
  1. realm
   USA: re'lm UK: relm
  1. part
   USA: pɔ'rt UK: pɑt
  1. landscape
   USA: læ'nskeɪ"p UK: lændskeɪp
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
  1. kith
   UK: kɪθ
  1. environs
   USA: e·nvaɪ'rʌ·nz UK: ɪnvaɪərənz
  1. countryside
   USA: kʌ'ntriː·saɪ"d UK: kʌntrɪsaɪd
  1. country
   USA: kʌ'ntriː· UK: kʌntriː
  1. country / the -
   USA: kʌ'ntriː· ðiː· UK: kʌntriː ðiː
vidékenkif
  1. province / in the -s
   USA: prɔ'vʌ·ns ɪ'n ðiː· e's
  1. in the provinces
   USA: ɪ'n ðiː· prɔ'vʌ·nsʌ·z UK: ɪn ðiː prɔvɪnsɪz
  1. in the country
   USA: ɪ'n ðiː· kʌ'ntriː· UK: ɪn ðiː kʌntriː
  1. down in the country
   USA: daʊ'n ɪ'n ðiː· kʌ'ntriː· UK: daʊn ɪn ðiː kʌntriː
  1. country / in the -
   USA: kʌ'ntriː· ɪ'n ðiː· UK: kʌntriː ɪn ðiː
vidékfejlesztéskif
  1. rural development
   USA: rʊ'rʌ·l dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: rʊərəl dɪveləpmənt
  1. development of rural areas
   USA: dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt ʌ·v rʊ'rʌ·l e'riː·ʌ·z UK: dɪveləpmənt ɔv rʊərəl eərɪəz
vidékimn
  1. rural
   USA: rʊ'rʌ·l UK: rʊərəl
  1. provincial
   USA: prʌ·vɪ'nʃʌ·l UK: prəvɪnʃl
  1. out of town
   USA: aʊ't ʌ·v taʊ'n UK: aʊt ɔv taʊn
  1. skót landward
   USA: læ'ndwəː·d UK: lændwəd
  1. hick
   USA: hɪ'k UK: hɪk
  1. countryside
   USA: kʌ'ntriː·saɪ"d UK: kʌntrɪsaɪd
vidéki emberfn
  1. countryman
   USA: kʌ'ntriː·mʌ·n UK: kʌntrɪmən
  1. countryman, countrymen
   USA: kʌ'ntriː·mʌ·n kʌ'ntriː·me·n UK: kʌntrɪmən kʌntrɪmən
vidéki ház/kastélyfn
vidéki irodakif
  1. local office
   USA: loʊ'kʌ·l ɔː'fʌ·s UK: loʊkl ɔfɪs
vidéki kastélyfn
  1. seat
   USA: siː't UK: siːt
  1. hall
   USA: hɔː'l UK: hɔːl
vidéki kerületfn
  1. township
   USA: taʊ'nʃɪ"p UK: taʊnʃɪp
vidéki rokonkif
  1. country cousin
   USA: kʌ'ntriː· kʌ'zʌ·n UK: kʌntriː kʌzn
vidéki szervezetkif
  1. local branch
   USA: loʊ'kʌ·l bræ'ntʃ UK: loʊkl brɑntʃ
vidéki tájfn
  1. countryside
   USA: kʌ'ntriː·saɪ"d UK: kʌntrɪsaɪd
vidéki, vidékkel kapcsolatosmn
  1. rural
   USA: rʊ'rʌ·l UK: rʊərəl
vidéki városkif
  1. country town
   USA: kʌ'ntriː· taʊ'n UK: kʌntriː taʊn
vidéki életkif
  1. country life
   USA: kʌ'ntriː· laɪ'f UK: kʌntriː laɪf
vidékiekfn
  1. country-folk
   USA: kʌ'ntriː·foʊ"k UK: kʌntriːfoʊk
vidékiesmn
  1. countrified
   UK: kʌntrɪfaɪd
vidékiességfn
  1. provincialism
   USA: prʌ·vɪ'ntʃʌ·lɪ"zʌ·m UK: prəvɪnʃəlɪzəm
vidékrekif
  1. the country
   USA: ðiː· kʌ'ntriː· UK: ðiː kʌntriː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása