COVID-19 Fight
Összesen 23 találat 8 szótárban. Részletek
vitásmn
  1. vexed
   USA: ve'kst UK: vekst
  1. uncertain
   USA: ʌ·nsəː'tʌ·n UK: ʌnsəːtn
  1. moot
   USA: muː't UK: muːt
  1. disputed
   USA: dɪ"spyuː'tʌ·d UK: dɪspjuːtɪd
  1. disputable
   UK: dɪspjuːtəbl
  1. controversial
   USA: kɔ"ntrʌ·vəː'ʃʌ·l UK: kɔntrəvəːʃl
  1. contentious
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·s UK: kəntenʃəs
vitás kérdéskif
  1. moot question
   USA: muː't kwe'ʃʌ·n UK: muːt kwestʃən
vitás kérdések rendezése (EU)kif
  1. settlement of disputes
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
vitás kérdések rendezése (PHARE)kif
  1. settlement of disputes
   USA: se'tʌ·lmʌ·nt ʌ·v dɪ"spyuː'ts UK: setlmənt ɔv dɪspjuːts
vitás pontfn
  1. moot point
   USA: muː't pɔɪ'nt UK: muːt pɔɪnt
vitásságfn
  1. contentiousness
   USA: kʌ·nte'nʃʌ·snʌ·s UK: kəntenʃəsnəs
vitás ügyfn
  1. quarrel
   USA: kwɔː'rʌ·l UK: kwɔrəl
nem vitásmn
  1. uncontroverted
   UK: ʌnkɔntrəvəːtɪd
  1. there's no question about it
   UK: ðeəz noʊ kwestʃən əbaʊt ɪt
  1. and no mistake
   USA: ʌ·nd noʊ' mɪ"steɪ'k UK: ənd noʊ mɪsteɪk
vitásmn
  1. streitbar
   'ʃtraɪtbaːɐ
  1. kontrovers
   kɔntro'vɛɐs
vitás kérdésfn
vitás ügyfn
vitásmn
vitás ügyfn
vitás kérdésnincs
vitásnincs
vitásmn
vitás kérdésnincs
vitás ügynincs
nem vitásnincs
  1. incontestabile
   incontestábile
nem vitásmn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása