Összesen 26 találat 3 szótárban. Részletek
whirl2 2.1 USA: hwəː'l UK: wəːl
whirl2 2.2 USA: hwəː'l UK: wəːl
whirling1 USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
whirling3 USA: hwəː'lɪ·ŋ UK: wəːlɪŋ
whirl of pleasures13 USA: hwəː'l ʌ·v ple'ʒəː·z UK: wəːl ɔv pleʒəz
whirlpool1 USA: hwəː'lpuː"l UK: wəːlpuːl
whirlwind1 USA: hwəː'lwɪ"nd UK: wəːlwɪnd
electric whirl13 USA: ʌ·le'ktrɪ·k hwəː'l UK: ɪlektrɪk wəːl
my thoughts are in a whirl13 USA: maɪ' θɔː'ts əː· ɪ'n eɪ' hwəː'l UK: maɪ θɔːts ɑr ɪn eɪ wəːl
i'm willing to give it a whirl13 USA: ɪ'm wɪ'lɪ·ŋ tʌ· gɪ'v ʌ·t eɪ' hwəː'l
sow the wind and reap the whirlwind13 USA: soʊ' ðiː· wɪ'nd ʌ·nd riː'p ðiː· hwəː'lwɪ"nd UK: soʊ ðiː wɪnd ənd riːp ðiː wəːlwɪnd
whirl
whirlpools
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása