COVID-19 Fight
estenoun
  1. vesper
   USA: ve'spəː· UK: vespə
  1. US sundown
   USA: sʌ'ndaʊ"n UK: sʌndaʊn
  1. old night
   USA: naɪ't UK: naɪt
  1. in the evening
   USA: ɪ'n ðiː· iː'vnɪ·ŋ UK: ɪn ðiː iːvnɪŋ
  1. eventide
   UK: iːvntaɪd
  1. evening
   USA: iː'vnɪ·ŋ UK: iːvnɪŋ
este, az esti órákbanexp
  1. evening / in the -
   USA: iː'vnɪ·ŋ ɪ'n ðiː· UK: iːvnɪŋ ɪn ðiː
estebédnoun
  1. South-Afr sundowner
   UK: sʌndaʊnər
esthajnalnoun
  1. gloaming
   USA: gloʊ'mɪ·ŋ UK: gloʊmɪŋ
esthajnalcsillagnoun
  1. vesper
   USA: ve'spəː· UK: vespə
  1. evening-star
   UK: iːvnɪŋstɑr
esti homálynoun
  1. gloaming
   USA: gloʊ'mɪ·ŋ UK: gloʊmɪŋ
esti iskolanoun
  1. night school
   USA: naɪ't skuː'l UK: naɪt skuːl
esti iskola/tagozatnoun
  1. night school
   USA: naɪ't skuː'l UK: naɪt skuːl
esti kimaradásnoun
esti mesenoun
  1. evening tale
   USA: iː'vnɪ·ŋ teɪ'l UK: iːvnɪŋ teɪl
esti tagozatnoun
  1. night school
   USA: naɪ't skuː'l UK: naɪt skuːl
esti tanfolyamnoun
  1. evening classes
   USA: iː'vnɪ·ŋ klæ'sʌ·z UK: iːvnɪŋ klɑsɪz
esti újság/lapnoun
  1. evening paper
   USA: iː'vnɪ·ŋ peɪ'pəː· UK: iːvnɪŋ peɪpər
estikev
  1. rocket
   USA: rɔ'kʌ·t UK: rɔkɪt
estélynoun
  1. soire'e
   USA: swɔ·reɪ' UK: swɑreɪ
  1. social evening
   USA: soʊ'ʃʌ·l iː'vnɪ·ŋ UK: soʊʃl iːvnɪŋ
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. ball
   USA: bɔː'l UK: bɔːl
estélyi ruhaexp
  1. glad rags
   USA: glæ'd ræ'gz UK: glæd rægz
  1. full dress
   USA: fʊ'l dre's UK: fʊl dres
  1. evening gown
   USA: iː'vnɪ·ŋ gaʊ'n UK: iːvnɪŋ gaʊn
  1. evening dress
   USA: iː'vnɪ·ŋ dre's UK: iːvnɪŋ dres
estélyiruhás vacsoraexp
  1. formal dinner
   USA: fɔː'rmʌ·l dɪ'nəː· UK: fɔːml dɪnər
estélyt adv
  1. throw a party
   USA: θroʊ' eɪ' pɔ'rtiː· UK: θroʊ eɪ pɑtiː
az est fénypontjaexp
  1. piece de resistance
   USA: piː's dʌ· riː·zɪ'stʌ·ns UK: piːs diː rɪzɪstəns
  1. high spot of the performance
   USA: haɪ' spɔ't ʌ·v ðiː· pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: haɪ spɔt ɔv ðiː pəfɔːməns
  1. high light of the performance
   USA: haɪ' laɪ't ʌ·v ðiː· pəː·fɔː'rmʌ·ns UK: haɪ laɪt ɔv ðiː pəfɔːməns
csütörtök(ön) esteexp
  1. thursday evening
   USA: θəː'zdiː· iː'vnɪ·ŋ UK: θəːzdɪ iːvnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...