lépes méznoun
  1. honey-comb
   USA: hʌ'niː·koʊ"m UK: hʌnɪkoʊm
lép(es)vesszőnoun
lassan lépegetveexp
  1. at a saunter
   USA: æ't eɪ' sɔː'ntəː· UK: ət eɪ sɔːntər
meglógott "olajra lépettexp
  1. he walked his chalk
   USA: hiː' wɔː'kt hʌ·z tʃɔ'k UK: hiː wɔːkt hɪz tʃɔːk
belső hiba lépett felexp
  1. an internal failure has occured
   USA: ʌ·n ɪ"ntəː'nʌ·l feɪ'lyəː· hʌ·z ʌ·kəː'd UK: ən ɪntəːnl feɪljər hæz əkəːrd
Report or add missing word to a dictionary...