árnyéknoun
  1. figurative e Wolke
   'vɔlkə
   1. pluralForm:
   2. Wolken
   1. genitiveForm:
   2. Wolke
árnyékolv
  1. schraffieren
   ʃra'fiːrən
  1. színt schattieren
   ʃa'tiːrən
  1. schatten
   'ʃatən
árnyékolásnoun
 1. telco telco
  1. r Schirm
   'ʃɪɐm
   1. pluralForm:
   2. Schirme
   1. genitiveForm:
   2. Schirmes
   3. Schirms
  1. e Beschattung
   bə'ʃatʊŋ
 2. telco electr
árnyékolásnoun
  1. ökölvívás s Schattenboxen
árnyékosadj
  1. schattig
   'ʃatɪç
árnyékszéknoun
  1. s Klosett
   klo'zɛt
   1. pluralForm:
   2. Klosetts
   3. Klosette
   1. genitiveForm:
   2. Klosettes
   3. Klosetts
  1. s Kabinett
   kabi'nɛt
   1. pluralForm:
   2. Kabinette
   1. genitiveForm:
   2. Kabinettes
   3. Kabinetts
  1. regional r Hof
   'hoːf
   1. genitiveForm:
   2. Hofes
   3. Hofs
  1. stand regional r Austritt
   'aʊstrɪt
  1. r Abort
   a'bɔɐt
   1. pluralForm:
   2. Aborte
   1. genitiveForm:
   2. Abortes
   3. Aborts
előreveti árnyékátv
  1. figurative deuten
   'dɔʏtən
Report or add missing word to a dictionary...