COVID-19 Fight
4 matches in 2 dictionaries. Details
állandó bizottságexp
    1. standing committee
      USA: stæ'ndɪ·ŋ kʌ·mɪ'tiː· UK: stændɪŋ kəmɪtiː
állandó bizottság
állandó bizottság (EU)
az ENSZ Állandó Bizottsága
Report or add missing word to a dictionary...