COVID-19 Fight
átkozottadj
  1. informal perishing
   UK: perɪʃɪŋ
  1. goddamn
   USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
  1. goddam
   USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
  1. god-damn
   USA: gɔ'ddæ"m UK: gɔdæm
  1. dashed
   USA: dæ'ʃt UK: dæʃt
  1. darn
   USA: dɔ'rn UK: dɑn
  1. damned
   USA: dæ'md UK: dæmd
  1. damn
   USA: dæ'm UK: dæm
  1. curst
   UK: kəːst
  1. cursed
   USA: kəː'st UK: kəːst
  1. informal confounded
   USA: kʌ·nfaʊ'ndʌ·d UK: kənfaʊndɪd
  1. slang bloody
   USA: blʌ'diː· UK: blʌdiː
  1. slang blasted
   USA: blæ'stʌ·d UK: blɑstɪd
  1. blamed
   USA: bleɪ'md UK: bleɪmd
  1. bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
  1. bally
   USA: beɪ'liː· UK: bæliː
  1. literary accursed
   UK: əkəːsɪd
átkozott legyen a nap!exp
  1. woe worth the day!
   USA: woʊ' wəː'θ ðiː· deɪ' UK: woʊ wəːθ ðiː deɪ
átkozott voltanoun
  1. wretchedness
   UK: retʃɪdnəs
átkozott/istenverteadj
  1. blasted
   USA: blæ'stʌ·d UK: blɑstɪd
átkozott(ul)adj
  1. perishing
   UK: perɪʃɪŋ
átkozottuladv
  1. perishing
   UK: perɪʃɪŋ
  1. deucedly
   UK: djuːsɪdliː
  1. deuced
   UK: djuːst
  1. damned
   USA: dæ'md UK: dæmd
  1. bally
   USA: beɪ'liː· UK: bæliː
átkozottul hosszú időexp
  1. a confounded long time
   USA: eɪ' kʌ·nfaʊ'ndʌ·d lɔː'ŋ taɪ'm UK: eɪ kənfaʊndɪd lɔŋ taɪm
Report or add missing word to a dictionary...